Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sīhanāda:[m.] lion's roar; a brave speech.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sīhanāda:1.Sīhanāda Vagga.The second section of the Majjhima Nikāya,containing suttas 11-20.M.i.63ff.

2.Sīhanāda Vagga.The second chapter of the Navaka Nipāta on the Anguttara Nikāya (A.iv.373-96).

1.Sīhanāda Sutta. On the six powers of a Tathāgata.A.iii.417f.

2.Sīhanāda Sutta.See Cūla-sīhanāda,Mahā-sīhanāda and Cakkavatti-sīhanāda.

3.Sīhanāda Sutta. In the Anguttara Commentary (AA.i.441),the Abhibhū Sutta (A.i.226f) is called the Sīhanāda Sutta.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sīhanāda:tiếng rống sư tử
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sīhanāda:သီဟ-နာဒ (ပ)
ျခေသၤ့အသံ။ရဲရင့္ေသာ အသံ။ ျမတ္ေသာ စကား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,