Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Sīhaḷa:m.[BSk.Siṃhala] セイロン,師子胤,師子国[国,族,島].-dīpa師子洲,セイロン島.-bhāsā [=Sīhalā] セイロン語.-kuddālaセイロン鋤.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sīhaḷa,【形】 斯裏蘭卡的。【陽】 僧伽羅人。 ~dīpa,【陽】 斯裏蘭卡島。~bhāsā,【陰】 僧伽羅語言。(p345)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sīhaḷa,【形】斯裏蘭卡的。【陽】僧伽羅人。sīhaḷadīpa,【陽】斯裏蘭卡島。sīhaḷabhāsā,【陰】僧伽羅語言。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sīhaḷa:[adj.] belonging to Ceylon; (m.),a Sinhalese.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sīhaḷa,Ceylon; (adj.) Singhalese Mhvs 7,44 sq.; 37,62; 37,175; Dhvs 9,1; KhA 47,50,78; SnA 30,53 sq.,397.--°kuddāla a Singhalese hoe Vism.255; VbhA.238; --°dīpa Ceylon J.VI,30; DhsA.103; DA.I,1; KhA 132; --°bhāsā Singhalese (language) DA.I,1; Tikp 259.See Dict.of Names.(Page 714)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĪHAḶA:[a] thuộc về xứ Tích Lan [m] người Tích Lan (bây giờ là Sri Lanka) --dīpa [m] đảo Tích Lan --bhāsā [f] tiếng Tích Lan
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sīhaḷa:သီဟ-ဠ (ပ)
သီဟိုဠ္ကၽြန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,