Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sīgha:a.[Sk.śīghra] 早き,急速の.acc.sīghaṃ 早く,急に.-assa 駿馬.-paññatā 速慧性.-paññā 速慧.sīghaṃ 極めて早く,大急ぎで.-sota 急流.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sīgha,【形】 快的,迅速的,敏捷的。 ~gāmī,【形】 迅速地走動或移動的。~taraŋ,【副】 很快地,更快地。 ~sīghaŋ,【副】 非常快地,匆忙地。 ~sota,【形】 有水流的。 ~ghaŋ,【副】 很快地,敏捷地。(p344)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sīgha,【形】快的,迅速的,敏捷的。sīghagāmī,【形】迅速地走動或移動的。sīghataraṁ,【副】很快地,更快地。sīghasīghaṁ,【副】非常快地,匆忙地。sīghasota,【形】有水流的。sīghaṁ,【副】很快地,敏捷地。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sīgha:[adj.] quick; rapid; swift.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sīgha,(adj.) [cp.Epic Sk.śīghra] quick,rapid,swift M.I,120; A.I,45; Dh.29; Pug.42; °-gāmin walking quickly Sn.381; sīghasota swiftly running D.II,132; A.II,199; Sn.319; °-vāhana swift (as horses) J.VI,22; cp.adv.sīghataraṁ Miln.82; sīghaṁ (adv.) quickly Miln.147; VvA.6; VbhA.256; usually redupl.sīgha-sīghaṁ very quickly J.I,103; PvA.4.(Page 711)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĪGHA:[a] mau lẹ,nhanh chóng --gānū [a] đi hay cử động mau lẹ --taraṃ [ad] sớm quá,lẹ quá chừng --sīghaṃ [ad] lẹ quá,vội vàng quá --sota [a] có con suối chảy nhanh quá --ghaṃ [ad] một cách lẹ làng,nhanh chóng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sīgha:သီဃ (တိ)
လ်င္သည္။ လ်င္ျမန္သည္။
သီဃံ၊ လ်င္စြာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,