Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sāvaka:m.[BSk.śrāvaka<śru] 声聞,弟子.pl.nom.sāvakāse.-pāramī 声聞波羅蜜.-bodhi 声聞菩提.-bhāsita 声聞所説.-yuga 二弟子=yamaka-sāvaka.-visaya 声聞境.-saṅgha 弟子僧伽.f.sāvikā 声聞女.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sāvaka:弟子。直譯作聲聞,意謂通過聽聞佛陀音聲言教而修行、證果的弟子。
如《清凈道論》中說:
“Bhagavato ovādānusāsaniṃ sakkaccaṃ suṇantī’ti sāvakā.”
“恭敬聽聞世尊的教誡、教導為聲聞。”(Vm.155)
如果依勝義諦,只有證悟道果的聖弟子(四雙八士)才能稱為“聲聞”;但若依世俗諦,則只要受了三皈五戒的所有僧俗佛教信徒皆可稱為弟子。
三寶中的僧寶,即是指由世尊聖弟子所組成的團體。只有佛陀的教法住世時期,才可能有聖弟子。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sāvaka,【陽】 聽者,弟子。 ~tta,【中】 弟子的身份。 ~saṅgha,【陽】 弟子的集合。 ~vikā,【陰】 女弟子。(p341)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāvaka,(‹su(梵wru) 聽),【陽】聽者,弟子,聲聞弟子(Sāvaka [fr.wru] a hearer,disciple)。sāvakatta,【中】弟子的身份。āvakasaṅgha,【陽】弟子眾(聲聞僧)。savikā,【陰】女弟子。Asīti mahāsāvakā﹐八十位大聲聞弟子(見Aṭ3.59./CS:pg.2.132︰Asīti mahāsāvakāti(八十位大聲聞弟子) Aññāsikoṇḍañño,Vappo,Bhaddiyo(Kāḷigodhāyaputto),Mahānāmo,Assaji,Nāḷako,Yaso,Vimalo,Subāhu,Puṇṇaji,Gavampati,Uruvelakassapo,Nadīkassapo,Gayākassapo,Sāriputto,Mahāmoggallāno,Mahākassapo,Mahākaccāno,Mahākoṭṭhiko,Mahākappino,Mahācundo,Anuruddho,Kaṅkhārevato(=Kaṅkhārevato),ānando,Nandako,Bhagu,Nandiyo,Kimilo,Bhaddiyo,Rāhulo,Sīvali,Upāli,Dabbo(=Dabbo Mallaputto),Upaseno(=Upaseno Vaṅgantaputto),Khadiravaniyarevato (=Revato Khadiravaniyo),Puṇṇo Mantāniputto,Puṇṇo Sunāparantako,Soṇo Kuṭikaṇṇo,Soṇo Koḷiviso,Rādho,Subhūti,Aṅgulimālo,Vakkali,Kāḷudāyī,Mahā-udāyī,Pilindavaccho,Sobhito,Kumārakassapo,Raṭṭhapālo,Vaṅgīso,Sabhiyo,Selo,Upavāṇo,Meghiyo,Sāgato,Nāgito,Lakuṇḍakabhaddiyo,Piṇḍolo Bhāradvājo,Mahāpanthako,Cūḷapanthako,Bākulo,Kuṇḍadhāno,Dārucīriyo(=Bāhiyo Dārucīriyo),Yasojo,Ajito Tissametteyyo,Puṇṇako,Mettagu,Dhotako,Upasīvo,Nando,Hemako,Todeyyo,Kappo,Jatukaṇṇī,Bhadrāvudho,Udayo,Posalo,Mogharājā,Piṅgiyoti ete asīti mahāsāvakā nāma.(標紫色的尊者是A.1.14.已提到的)(另外見:(《長老偈註釋》Theragāthā-aṭṭhakathā CS:pg.2.541~2))。Cv.II,75.︰Yaṁ kiñci sāvakena pattabbaṁ,sabbaṁ mayā anuppattaṁ.Natthi ca me kiñci uttarikaraṇīyaṁ,katassa vā paticayo.(凡聲聞所應達成的,一切我已達成。沒有更高要做的或要增加的。)(陀驃--摩羅子(Dabbo Mallaputto)七歲時證得阿羅漢果的自述)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sāvaka: 聲聞、弟子
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
sāvaka:'hearer',i.e.'disciple',refers,in a restricted sense (then mostly ariya-sāvaka,'nohle disciple'),only to the 8 kinds of noble disciples (ariya-puggala,q.v.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sāvaka:[m.] a hearer; a disciple.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāvaka,[fr.śru] a hearer,disciple (never an Arahant) D.I,164; II,104; III,47,52,120 sq.,133; A.I,88; M.I,234; S.II,26; It.75 sq.,79; J.I,229; Vism.214,411.-- fem.sāvikā D.II,105; III,123; Th.2,335; S.IV,379; A.I,25,88.(Cp.ariya-°,agga-°,mahā).

--saṅgha the congregation of the eight Aryas M.II,120; S.I,220 (cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā); II,79 sq.; It.88.(Page 707)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀVAKA:[m] người nghe,thanh văn,môn đệ,đệ tử --tta [nt] tình trạng của đệ tử -- sāṇgha [m] thinh văn chư tăng --vikā [f] nữ đệ tử
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sāvaka:vị thánh văn,vị đệ tử,thinh văn,hàng đệ tử
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāvaka:သာဝက (ပ)
နာၾကားေသာသူ။ တပည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāvaka:သာဝက (တိ) (√သု+ဏြဳ)
အဆံုးအမကို လိုက္နာတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,