Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sātacca:n.[satata-ya] 常恒,堅忍,不抜.-kārin 常作,常に作す者.-kiriyā 常時作.-kiriyatā 常になすこと.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sātacca,【中】 繼續,毅力。 ~kārī,【陽】 不斷地行動。~kiriyā,【陰】 毅力。(p339)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sātacca,【中】繼續,毅力(ge7 lek8)。sātaccakārī,【陽】不斷地行動。sātaccakiriyā,【陰】毅力。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sātacca:[nt.] continuation; perseverance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sātacca,(nt.) [fr.satata] perseverance M.I,101; S.II,132; A.III,249 sq.; IV,460 sq.; V,17 sq.; Th.1,585; Vism.4; VbhA.346.°-kārin persevering S.III,268,271,277 sq.; Dh.293; °-kiriyatā persevering performance Dhs.1367.(Page 703)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀTACCA:[nt] sự liên tục,sự bền gan,kiên nhẫn --kārī [3] tiếp tục hành động --kiriyā [f] sự kiên nhẫn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sātacca:kiên trì
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sātacca:သာတစၥ (န) (သတတ+ဏ်)
မျပတ္ျဖစ္ျခင္း။ မျပတ္လံု႔လ။ ဝိရိယ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,