Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sāsava:a.[sa-āsava] 有漏の,漏ある.-duka 有漏二法.-sukha 有漏の楽.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sāsava,【形】 與墮落有關的。(p342)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāsava,(sa3=āsava),【形】與漏有關的(connected with the āsavas)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sāsava:[adj.] connected with the depravities.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāsava,(adj.) [sa3=āsava] connected with the āsavas D.III,112; A.I,81; Dhs.990,1103; Nett 80.(Page 707)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀSAVA:[a] có liên hệ đến sự suy đồi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sāsava:hữu lậu,có cảnh lậu
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāsava:သာသဝ (တိ) (သ+အာသဝ)
အာသေဝါတရားတို႔ႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,