Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sārambha:① m.[=saṃrambha,sārabbha<rabh] 激情,憤激.-kathā 憤激の語.② a.[sa-ārambha] 苦労ある.-yañña 労苦多き祭祀.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sārambha,【陽】 激烈,忿怒,涉及生物的危險。(p341)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sārambha,【陽】激烈,忿怒,涉及生物的危險,有難(處)。Pārā.III,151︰Sārambhaṁ nāma kipillikānaṁ vā āsayo hoti,upacikānaṁ vā āsayo hoti,undurānaṁ vā āsayo hoti,ahīnaṁ vā āsayo hoti,vicchikānaṁ vā āsayo hoti,satapadīnaṁ vā āsayo hoti,hatthīnaṁ vā āsayo hoti,assānaṁ vā āsayo hoti,sīhānaṁ vā āsayo hoti,byagghānaṁ vā āsayo hoti,dīpīnaṁ vā āsayo hoti,acchānaṁ vā āsayo hoti,taracchānaṁ vā āsayo hoti,yesaṁ kesañci tiracchānagatānaṁ pāṇānaṁ āsayo hoti,pubbaṇṇanissitaṁ vā hoti,aparaṇṇanissitaṁ vā hoti,abbhāghātanissitaṁ vā hoti,āghātananissitaṁ vā hoti,susānanissitaṁ vā hoti,uyyānanissitaṁ vā hoti,rājavatthunissitaṁ vā hoti,hatthisālānissitaṁ vā hoti,assasālānissitaṁ vā hoti,bandhanāgāranissitaṁ vā hoti,pānāgāranissitaṁ vā hoti,sūnanissitaṁ vā hoti,racchānissitaṁ vā hoti,caccaranissitaṁ vā hoti,sabhānissitaṁ vā hoti,saṁsaraṇanissitaṁ vā hoti. Etaṁ sārambhaṁ nāma.(占用地(有難處)︰螞蟻窩、白蟻窩、老鼠窩、蛇窩、蠍窩、百足(蜈蚣)窩、象穴、馬穴、獅子穴、老虎穴、豹穴、熊穴、鬃狗穴,其中某類動物的住處;或谷類耕地、豆類菜圃;或屠宰場、刑場、墳地、公園;或王地、象棚(象廄ㄐㄧㄡˋ)、馬棚、監獄、酒坊、獄所、車道、十字路、集會所、移動之幕(臨時臺子?),這些稱為‘有難處’。) anārambhaṁ,非占用地(無難處)(與「有難處」相反)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sārambha:[m.] impetuosity; anger; involving danger to living beings.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sārambha,2 [sa+ārambha] involving killing or danger to living creatures Vin.III,149; A.II,42 sq.Cp.samārambha.(Page 706)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sārambha,1 [=saṁrambha] 1.impetuosity,anger A.I,100,299; II,193; M.I,16; Dh.133; J.IV,26; Miln.289 (sasaṁrambha).-- 2.quarrel Sn.483; J.II,223; V,141.‹-› 3.pride Th.1,759; VvA.139.

--kathā angry or haughty talk,imperiousness Dh.133; M.I,16; DhA.III,57.(Page 706)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sārambha:The Bodhisatta,born as an ox.See the Sārambha Jātaka.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀRAMBHA:[m] sự sân hận,sự hung hăng,sự nóng nảy,ám chỉ sự nguy hiểm cho sinh mạng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sārambha:sự đấu tranh,sự tranh đua
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sārambha:သာရမ႓ (ပ)
စိတ္ထန္ျခင္း။ အမ်က္ႀကီးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sārambha:သာရမ႓ (ပ) (သ+အာရမ႓)
ခ်ဳတ္ခ်ယ္ျခင္း။ ညႇဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,