Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sāra:① m.[〃] 堅実,真実,真髄,核,核心,樹心,心材,堅材.sāraṃ sārato ñatvā真実を真実より(真実として)知りて.-ādāyin 真髄を取る.-gandha 樹心香.-gavesin 堅材を求むる.-mati 堅実と思う人.pl.nom.sāramatino,sāramatayo.② m.[<sārati sṛ] 流出.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sāra,【陽】 本質,樹的木髓,最精選的部份。 【形】 必要的,優良的,強壯的。 ~gandha,【陽】 心木的氣味。 ~gavesī,【形】 尋求本質者。 ~maya,【形】 硬木制的。 ~sūci,【陰】 硬木制的針。 ~vantu,【形】 有價值的,有核心的,有木髓的。(p341)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāra,【陽】本質,樹的木髓,最精選的部份。【形】必要的,優良的,強壯的。sāragandha,【陽】心木的氣味。sāragavesī,【形】尋求本質者。sāramaya,【形】硬木制的。sārasūci,【陰】硬木制的針。sāravantu,【形】有價值的,有核心的,有木髓的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sāra,(m.),essence; the pith of a tree; the choicest part.(adj.) essential; excellent; strong.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāra,[Vedic sāra nt.] 1.essential,most excellent,strong A.II,110; Vin.IV,214; J.III,368; Pug.53.-- 2.(m.) the innermost,hardest part of anything,the heart or pith of a tree (see also pheggu) M.I,111; J.I,331; Miln.413; most excellent kind of wood Vin.II,110; D.II,182,187; sattasārā the elect,the salt of the earth M.III,69.‹-› 3.substance,essence,choicest part (generally at the end of comp.) Vin.I,184; A.II,141; S.III,83,140; Sn.5,330,364; Dh.11 sq.; PvA.132,211 (candana°).sāre patiṭṭhito established,based,on what is essential M.I,31; A.II,183.-- 4.value Miln.10; appasāra of small value D.II,346.-- asāra worthless Sn.937; nissāra the same J.II,163 (pithless); mahāsāra of high value J.I,384,463.

--ādāyin acquiring what is essential S.IV,250.--gandha the odour of the heart of a tree Dhs.625.--gabbha a treasury J.III,408; V,331.--gavesin searching for hard wood M.I,111,233; sārapariyesana the same ibid.--dāru strong,durable wood J.II,68.--bhaṇḍa(ka) a bundle of one’s best things J.II,225.--bhūmi good soil J.II,188.--mañjūsā a box made of choice wood J.IV,335.--maya being of hard or solid wood J.III,318 (C.sārarukkhamaya,“of sāra wood” trsln).--suvaṇṇa sterling gold SnA 448 (in expln of name Bimbisāra).--sūci a needle made of hard wood J.I,9.(Page 705)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀRA:[m] hương chất,lõi cây,phần chọn lựa quí nhất [adj] đại khái,mạnh mẽ,ưu tú --gandha [m] mùi thơm của lõi cây --gavesī [a] người tìm hương vị --maya [a] làm bằng cây danh mộc --sūci [f] cây kim làm bằng cây cứng --vantu [a] có giá trị,có nhân,lõi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sāra:cốt lỏi,người có cốt lỏi,hạng pháp lỏi,lõi cây,cây thịt cứng chắc
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sāra:သာရ
စု = ဒုဗၺေလ-အားနည္းေအာင္ျပဳျခင္း၌။ သာေရတိ၊ သာရယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāra:သာရ (ပ)
အႏွစ္။ အျမတ္။ အႏွစ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ။
သာရေတာ၊ အႏွစ္အားျဖင့္။ အျမတ္အားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,