Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sāmuddika:a.[<sāmudda] 海の,航海の; 海浜衣.-vāṇija 航海の商人.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sāmuddika,【形】 航海事業的,海的。(p340)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāmuddika,【形】航海事業的,海的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sāmuddika:[adj.] seafaring; marine.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāmuddika,(adj.) [fr.samudda] seafaring D.I,222; S.III,155; A.III,368 (vāṇijā); IV,127 (nāvā); Vism.63; DhsA.320.At J.VI,581 s.-mahāsaṅkha denotes a kind of trumpet.(Page 705)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀMUDDIKA:[a] thuộc về biển,hành trình bằng đường biển
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāmuddika:သာမုဒၵိက (တိ) (သမုဒၵ+ဏိက)
သမုဒၵရာ၌ျဖစ္ေသာ။ သမုဒၵရာ၌ သြားလာက်က္စားေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,