Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sāmaṇerī:(律學名詞)沙馬內莉, (古音譯:)沙彌尼,室羅摩拏理迦
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāmaṇerī,【陰】沙彌尼。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Sāmaṇerī:沙彌尼
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sāmaṇerī:[f.] a female apprentice of a nun.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
sāmaṇerī:sa-di-ni,giới phẩm thấp nhất trong ni chúng,giai đoạn chuẩn bị cho hai năm học nữ (sikkhāmānā) trước khi thọ giới tỳ khưu ni
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāmaṇerī:သာမေဏရီ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,