Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sāmañña:① [sāmaṇa-ya] 沙門性,沙門位,沙門法.-aṅga 沙門支.-attha 沙門義.-guṇa 沙門位の功徳.-phala 沙門果.② n.[samāna-ya] 平等,等一,統一.-gata 統一せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sāmañña,【中】 符合,一般性,出家人的身份。 ~tā,【陰】 適合,對出家人的尊敬。 ~phala,【中】 沙門果,出家生活的果報。(p340)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāmañña,【中】符合,一般性,出家人的身份。sāmaññatā,【陰】適合,對出家人的尊敬。sāmaññaphala,【中】沙門果,出家生活的果報。sāmaññe anapekkhavanto﹐不求符節。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāmañña,2 (nt.) [abstr.fr.samaṇa] Samaṇaship D.I,51 sq.; III,72,245; M.I,281 sq.; S.V,25; A.II,27=It.103; Dh.19 sq.,311; DA.I,158; Vism.132; adj.,in accordance with true Samaṇaship,striving to be a samaṇa Miln.18; Samaṇaship A.I,142 sq.; Pv.II,718 (expld at PvA.104 as “honouring the samaṇas”).

--attha the aim of Samaṇaship D.I,230; A.IV,366; M.I,271; S.II,15; III,93; J.I,482; --phala advantage resulting from Samaṇaship,fruit of the life of the recluse D.I,51 sq.; Vism.215,512; VvA.71; VbhA.317; more especially the fruition of the four stages of the Path,sotāpatti-,sakadāgāmi-,anāgāmi-,and arahattaphala S.V,25; D.III,227,277; Dhs.1016; DhsA.423; Miln.344,358; DA.I,158; three samaññaphalas Kvu 112.(Page 704)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāmañña,1 (nt.) [abstr.fr.samāna] generality; equality,conformity; unity,company Miln.163; SnA 449 (jāti° identity of descent),449 (generality,contrasted to visesa detail),548 (id.); VvA.233 (diṭṭhi°,sīla°,equality).°-gata united D.II,80; °-nāma a name given by general assent DhsA.390.(Page 704)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀMAÑÑA:[nt] sự giống in,sự tổng quát trạng thái của tu sĩ --tā [f] sự phù hợp; tôn kính các bậc tu sĩ (đi khất thực) --phala [nt] quả báo của các bậc sa môn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāmañña:သာမည (န) (သမာန+ဏ်)
ရဟန္း၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāmañña:သာမည (န) (သမဏ+ဏ်)
တူသည္၏အျဖစ္။ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း။ သာမန္။
သာမညာယ၊ ေဝါဟာရျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,