Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sāmīcī:sāmīci f.[<sammā] 如法,方正,和敬,恭敬.-kamma 和敬業.-paṭipadā和敬行,方正の行道.-paṭipanna 方正に行ぜる,和敬行の.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāmīcī,& sāmīci-,【陰】適當的進程,友好的待遇(和合)。sāmīcikamma,【中】適當的行為,尊崇。sāmīcipaṭipanna,【形】進入適當的進程。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāmīcī,& sāmīci° (f.) [fr.sammā2=Vedic samyac,of which pl.Nom.f.samīcīḥ freq.in R.V,] right,proper course Vin.III,246; D.II,104; A.II,56,65; S.V,261,343; Miln.8; DhA.I,57.

--kamma proper act,homage Vin.II,22,162,255; A.I,123; II,180; D.III,83; J.I,218,219; Miln.8.--paṭipadā right course of life M.I,281; A.II,65.--paṭipanna correct in life D.II,104; S.I,220; A.II,56; IV,310.(Page 705)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀMĪCĪ:[f] tiếp đãi một cách thân hữu,sự tiến hành đứng đắn --kamma [nt] hành động đứng đắn,tôn kính --pa ṭipanna [a] đi vào con đường tiến hành đứng đắn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāmīcī:သာမီစီ (ဣ) (သံ√အဥ့္)
ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်င့္။ က်င့္ရာေသာ ဝတ္။ ႐ိုေသျခင္း။
ေတသံ သာမီစိမတၱံပိ န ကရႎသု၊ ထိုရဟန္းတို႔အား ႐ိုေသကာမွ်ကိုလည္း မျပဳၾကကုန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,