Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sālākiya:n.[Sk.śālākya] 眼科学.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sālākiya,【中】 眼科學。(p341)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sālākiya,(Sk.wālākya in Suwruta),【中】眼科學(ophthalmology)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sālākiya:[nt.] ophthalmology.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sālākiya,(nt.) [cp.Sk.śālākya in Suśruta] ophthalmology D.I,12,69; DA.I,98.(Page 706)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀLĀKIYA:[nt] nhãn khoa
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sālākiya:သာလာကိယ (န) (သလာကာ+ဏ်)
စာေရးတံခ်၍ေဆးကုျခင္း။ မ်က္စိနာေဆးကုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,