Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Sākiya:Sākya [=Sakka,Sakiya] 釈迦,釈氏.-sāsana 釈迦の教.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sākiya,【形】 屬於釋迦族的。 ~yānī,【陰】 釋迦族女。(p339)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sākiya,【形】釋迦族的。sākiyānī,【陰】釋迦族女。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sākiya,(adj.),belonging to the Sākya race.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀKIYA:[3] Thuộc về dòng Thích ca --yāni [f] người phụ nữ dòng Thích ca
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sākiya:သာကိယ (ပ)
သာကီဝင္မင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,