Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sākacchā:f.[sa-kathā-ya] 会話,議論.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sākacchā,【陰】 交談,討論。(p338)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sākacchā,【陰】交談,討論。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sākacchā:[f.] conversation; discussion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sākacchā,(f.) conversation,talking over,discussing D.I,103; II,109; M.I,72; S.I,79; A.II,140,187 sq.; III,81; Sn.266; Miln.19,24; DhA.I,90 (°aṁ karoti); J.VI,414.(Page 702)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sākacchā:Conversation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀKACCHĀ:[f] sự đàm thoại,sự bàn luận
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sākacchā:သာကစၧာ (ဣ) (သံ√ကထ္+ယာ)
တကြေဆြးေႏြး ေမးျမန္းျခင္း။ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း။ တကြေျပာေဟာျခင္း။ တကြႏွီးေႏွာျခင္း။ ညႇိႏႈိင္းေျပာဆိုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,