Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sāhasa:a.n.[<sahas] 暴力,暴悪,粗暴.instr.sāhasena; acc.sāhasaṃ 暴カで,無理に.-kāra,-cariyā 暴悪行,強盗.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sāhasa,【中】 暴力,任意的行動。 ~sika,【形】 暴力的,野蠻的。(p342)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāhasa,【中】暴力,任意的行動。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sāhasa,(nt.),violence; arbitrary action.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāhasa,[fr.sahas power] violent,hasty Sn.329; (nt.) violence,arbitrary action,acts of violence Sn.943; J.VI,284; Mhvs 6,39; sāhasena arbitrarily A.V,177; opp.a° ibid.; Dh.257; J.VI,280.sāhasaṁ id.J.VI,358 (=sāhasena sāhasikaṁ kammaṁ katvā ibid.359); adv.asāhasaṁ=asāhasena J.III,319 (C.sāhasiyataṇhāya ibid.320,if we do not have to read sāhasiyā taṇhāya,from sāhasī).

--kiriyā violence J.III,321.(Page 707)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀHASA:[nt] hung bạo,hành động chuyên quyền --sika [a] hung bạo,dã man
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāhasa:သာဟသ (တိ) (သဟသ္+ဏ)
ႏိုင္ထက္မူသည္။ အေဆာတလ်င္ ျဖစ္သည္။
သာဟသံ,သာဟေသန၊ အႏိုင္အထက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,