Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sādu:a.n.[Sk.svādu] 美味の,甘い,甘美の; 美味.-tara より美味の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sādu,【形】 甜蜜的,愉快的。 ~tara,【形】 更甜的,更愉快的。 ~rasa,【形】有合意的味道的。(p339)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sādu,【形】甜蜜的,愉快的。sādutara,【形】更甜的,更愉快的。sādurasa,【形】有合意的味道的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sādu:[adj.] sweet; pleasant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sādu,(adj.) [Vedic svādu,f.svādvī; fr.svad,cp.Gr.h(duζ,Lat.suavis,Goth.sūts=E.sweet; also Sk.sūda cook; Gr.h(/domai to enjoy,ήdonή pleasure] sweet,nice,pleasant Vin.II,196; M.I,114; Th.2,273; Sn.102; J.IV,168; V,5; Dhs.629; asādu (ka) J.III,145; IV,509 (text,asādhuka,com.on kaṭuka); sādu-karoti makes sweet J.III,319; Pot.a-sādu-kiyirā makes bitter,ibid.319; sādu sweet things Vin.II,196; sādu-phala see sādhuphala; for °kamyatā see the latter.(Page 703)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sādu:Sweet,agreeable
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀDU:[a] ngọt ngào,vui vẻ --tara [a] càng ngọt ngào,vui vẻ --rasa [a] có hương vị thích đáng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sādu:သာဒု (တိ)
ေကာင္းေသာ အရသာ ရွိသည္။ ခ်ိဳၿမိန္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sādu:သာဒု (ပ၊န) (သု√အဒ္+ဥ)
သာယာအပ္ေသာ အရသာ။ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အရသာ။ ခ်ိဳၿမိန္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,