Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sādiyati:[BSk.svādiyati.svad の caus.] 受用す,享受す.aor.sādiyi,sādiyiṃ; fut.sādiyissati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sādiyati,(sad + i + ya),接受,享受,同意,允許。 【過】 ~diyi。 【過分】sādita。 【現分】 ~yanta,~yamāna。 【獨】 ~yitvā。(p339)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sādiyati,(sad坐+i+ya),接受,享受,同意,允許。【過】sādiyi。【過分】sādita。【現分】sādiyanta,sādiyamāna。【獨】sādiyitvā。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sādiyati,(cp.BSk.svādīyati; Med.-Pass fr.*sādeti,caus.of svad),自我享受、允許(lit.to enjoy for oneself,to agree to,permit,let take place)。【過】sādiyi。【未】sādiyissati。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sādiyati:[sad + i + ya] accepts; enjoys; agrees to; permits.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sādiyati,[cp.BSk.svādīyati:MVastu II.145; Med.-Pass fr.*sādeti,Caus.of svad] lit.to enjoy for oneself,to agree to,permit,let take place D.I,166; Vin.II,294; A.IV,54,347; S.I,78; IV,226 sq.; Pug.55; Miln.95 sq.; aor.sādiyi Vin.III,38 sq.; fut.sādiyissati J.VI,158.(Page 703)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sādiyati:To be willing,like,acquiesce,accept,permit,agree
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀDIYATI:(sad+i+ya) chấp nhận,vui thích hưởng ứng theo,cho phép [aor] diyi [pp] sādita [prp] --yantā --yamāna [abs] -- yitvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sādiyati:thích ưa,ưa thích
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sādiyati:သာဒိယတိ (ကမၼ) (သု√အဒ္+ယ)
သာယာအပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,