Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sādhu:a.adv.interj.[〃<sādh] 善き,善良の,善人,善く; 善い哉,善哉,何卒,どうぞ,幸甚なり.sādhu mayaṃ labheyyāma bhagavantaṃ dassanāya 我々は世尊を見ることを得とせば幸甚である.-kāra 賞讃,承認.-rūpa 美容,端正の.-sammata よく尊敬された.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
sādhu:薩度, 善哉,善成,娑度
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sādhu,【無】 是的,好。(p340)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sādhu,【形】 善的,好的,有品德的,有利潤的。 【副】 善,好,徹底地。~kaŋ,【副】 善,好,徹底地。 ~kamyatā,【陰】 想要精通。 ~kāra,【陽】喝彩,鼓掌,贊成,叫好。 ~kīḷana,【中】 神聖的節日。 ~rūpa,【形】好性情的。 ~sammata,【形】 非常尊敬的,有品德所接受的。(p339)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sādhu,(Vedic sādhu,fr.sādh),【形】1.是的,善的,好的,吉祥的(good,virtuous,pious)。2.利益的,功德的,有品德的,有利潤的(profitable,proficient,meritorious Dh.35,206 (=sundara美麗,bhaddaka 賢能DhA.III,271))。【副】善,好,徹底地。sādhukaṁ,【副】善,好,徹底地。sādhukamyatā,【陰】想要精通。sādhukāra,【陽】喝彩,鼓掌,贊成,叫好。sādhukīḷana,【中】神聖的節日。sādhurūpa,【形】好性情的。sādhusammata,【形】非常尊敬的,有品德所接受的。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Sādhu:善哉
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sādhu:[adj.] good; virtuous; profitable.(adv.),well; thoroughly.(ind.),yes; alright.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sādhu,(adj.) [Vedic sādhu,fr.sādh] 1.good,virtuous,pious Sn.376,393; J.I,1; Mhvs 37,119; PvA.116,132; asādhu bad,wicked Dh.163,223; DhA.III,313.-- 2.good,profitable,proficient,meritorious Dh.35,206 (=sundara,bhaddaka DhA.III,271); D.I,88; Pv.II,97; nt.adv.well,thoroughly Dh.67; J.I,1; Mhvs 36,97; 37,73.Very frequent as interjection,denoting (a) request (adhortative,with imper.:sādhu gaccha please go! Miln.18; gacchatha VvA.305),to be translated with “come on,welcome,please,” or similar adverbs.Thus e.g.at Pv IV.140 (=āyācane PvA.232); J.I,92; PvA.6,35,272; VvA.69; -- (b) assent & approval in replies to a question “alright,yes” or similarly; usually with the verbs (in ger.) paṭisuṇitvā vatvā sampaṭicchitvā etc.Thus e.g.at J.V,297; Vin.I,56; Miln.7; DhA.III,13; VvA.149; DA.I,171; SnA 176 (=sampahaṁsane); PvA.55,78 and passim.

--kamyatā desire for proficiency VbhA.477.--kāra saying “well,” approval,cheering,applause J.I,223; Miln.13,16,18; VvA.132; DhA.I,390; III,385.--kīḷana a festive play,a sacred festivity Mhvs 3,11; sādhukīḷita the same Mhvs 20,36; °-divasa Vin.III,285; sādhu-kīḷā J.III,434; V,127; sādhu-kīḷikā J.III,433.--jīvin leading a virtuous life It.71.--phala having wholesome fruits J.I,272 (read sādu°).--rūpa good,respectable Dh.262.--sammata highly honoured D.I,48; S.IV,398; Sn.p.90 sq.; Miln.4,21; DA.I,143.--sīliya good character J.II,137.(Page 703)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sādhu:Good,excellent,right,proper; respectable,well-born
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀDHU:[in]dạ,vâng,được
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀDHU:[a] tốt lành thay,đức hạnh,có lợi [ad] hay,giỏi,đầy đủ --kaṃ [ad] tốt ,hoàn toàn --kamyatā [f] ước muốn về tài năng,khả năng --kāra [m] sự vui vẻ,tán dương,vỗ tay,chấp nhận,nói lành thay --kīlana [nt] thánh lễ --rūpa [a] có sự sắp đặt khéo léo,có tánh tính tốt --sammata [a] tôn kính,cao cả,chấp nhận bằng đức hạnh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sādhu:lành thay,thiện thay
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sādhu:သာဓု (အ)
ေကာင္းစြ။ ေကာင္းေလစြ။ ေတာင္းပန္ပါ၏။
သာဓူတိ သမၸဋိစၧိတြာ၊ ေကာင္းလွပါၿပီဟု ဝန္ခံ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sādhu:သာဓု (ပ)
သူေတာ္ေကာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sādhu:သာဓု (န)
ေကာင္းျခင္း။ ေကာင္းေသာ တရား။ ေကာင္းမႈ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sādhu:သာဓု (တိ) (√သာဓ္+ဥ)
ေကာင္းသည္။ ေကာင္းျမတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,