Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sā:① san (犬)の sg.nom; pl.nom.acc.② sa (ta)の f.(彼女)の sg.nom.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sā,【陰】 (ta 的【主】) 她。(p338)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sā,【陽】 狗。(p338)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
sā,1./ si,=bind=捆;2.=see √san
《巴漢詞典》明法尊者增訂
sā,﹐【字根III.】使得細或純(to make thin or fine)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sā,【陰】(ta 的【主】) 她。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sā,【陽】狗。
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
sā,人稱代名詞第三人稱(或為指示代名詞)ta(he / it/ she;that遠稱:彼)陰性f.單數s.主格
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sā,see under San1.(Page 701)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sā:A dog
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀ:[f] (mon của Ta) cô ấy
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀ:[m] con chó
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sā:con chó
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sā:သာ
ဘူ = သာမေတ-စြမ္းႏိုင္ျခင္း၌။ သာတိ။
ဘူ+ကီ = ပါေက-ခ်က္ျခင္း၌။ သိနာတိ။
ဒိ = အႆာေဒ-သာယာျခင္း၌။ သာယတိ၊ သိယတိ၊ သီယတိ။
ဘူ+ဒိ+ဂ = တႏုကရဏာဝသာေနသု-ေခါင္းပါးေအာင္ ျပဳျခင္း,အဆုံးျပဳျခင္းတို႔၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sā:သာ (ပ)
ေခြး။
သာဝ၊ ေခြးကဲ့သို။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sā:သာ (ဣ)
ထိုမိန္းမ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,