Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rukkha:m.[Sk.rukṣa.cf.vaccha,Sk.vṛkṣa] 木,樹木.pl.nom.,rukkhāse.-ūpamā 樹の喻.-koṭṭaka,-koṭṭasakuṇa 啄木鳥,きつつき.-gahana 叢林.-chāyā 樹蔭.-tūla 木棉.-devatā 樹神.-nimitta 樹相.-phala 樹果.mūla 樹下,樹根.-mūlika 樹下住者.-mūlikaṅga 樹下住支 [十三頭陀支の一] .-mūlikatta 樹下住.-viṭabhi 樹のまた.-susira 樹の空洞.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rukkha,【陽】 樹。 ~gahaṇa,【中】 樹叢。 ~devatā,【陰】 樹神。 ~mūla,【中】 樹腳(樹底下)。 ~mūlika,【形】 樹下住(居住在樹下的人)。~susira,【中】 空心樹。(p267)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rukkha,【陽】樹。rukkhagahaṇa,【中】樹叢。rukkhadevatā,【陰】樹神。rukkhamūla,【中】樹腳(樹底下)。rukkhamūlika,【形】樹下住(居住在樹下的人)。rukkhasusira,【中】空心樹。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rukkha: rukkha(ti)
႐ုကၡ(တိ)
«rukkha+a.nīti,dhātu.23,285.ruha+kha.,ṭī,359.ṇvādi.31.nīti,dhātu.197.apa,ṭṭha,2.1va8,145.rukkha-saṃ.pā,yo.282.gika-saṃ.rukkha-prā,addhamāgadhī.]
[႐ုကၡ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၃၊၂၈၅။ ႐ုဟ+ခ။ ဓာန္၊ဋီ၊၃၅၉။ ဏြာဒိ။၃၁။ နီတိ၊ဓာတု။၁၉၇။ အပ၊႒၊၂။၁ဝ၈၊၁၄၅။ ႐ုကၡ-သံ။ပါစိတ္၊ေယာ။၂၈၂။ ဂိက-သံ။ ႐ုကၡ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rukkha:[m.] a tree.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rukkha,[Vedic vṛkṣa.See Geiger,P.Gr.§ 13,with note.Pischel,Prk.Gr.§ 320 puts rukkha to Sk.rukṣa (shining which as Pischel,following Roth.says has also the meaning “tree” in Ṛgveda).The Prk.form is rukkha.Cp.Wackernagel,Altind.Gr.1,§ 184 b.We find a byform rakkha at J.III,144.Cp.Brethren,pp.185,416,where the Bn MS.has rukkha kathā the meaning being rakkha°] a tree.In the rukkha-mūlik’aṅga (see below) Bdhgh at Vism.74 gives a list of trees which are not to be selected for the practice of “living at the root of a tree.” These are sīmantarika-rukkha,cetiya°,niyyāsa°,phala°,vagguli°,susira°,vihāra-majjhe ṭhita°,or a tree standing right on the border,a sacred tree,a resinous tree,a fruit t.,a tree on which bats live,a hollow tree,a tree growing in the middle of a monastery.The only one which is to be chosen is a tree “vihāra-paccante ṭhita,” or one standing on the outskirt of the Vihāra.He then gives further advice as to the condition of the tree.-- Various kinds of trees are given in the defn of r.at Vism.183,viz.assattha,nigrodha,kacchaka,kapitthaka; ucca,nīca,khuddaka,mahanto; kāḷa,seta.-- A very complete list of trees mentioned in the Saṁyutta Nikāya is to be found in the Index to that Nikāya (vol.vi.p.84,85) On rukkha in similes see J.P.T.S.1907,pp.128--130.-- See also the foll.refs.:A.I,137; II,109,207; III,19,200,360; IV 99,336; V,4 sq.,314 sq.; Sn.603,712; J.I,35 (nāga°); Vism.688 (in simile:mahārukkhe yāva kapp’âvasānā bījaparamparāya rukkha-paveṇiṁ santāyamāne ṭhite); VbhA.165=Vism.555 (rukkha phalita); VbhA.196 (in compn:jātassa avassaṁ jarā-maraṇaṁ,uppannassa rukkhassa patanaṁ viya),334 sq.(as garu-bhaṇḍa); SnA 5 (“pathavi-ras’ādim iva rukkhe”:with same simile as at Vism.688,with reading kappâvasānaṁ and santānente); DhA.III,207 (amba°); VvA.43 (rāja°),198 (amba°); DhA.IV,120 (dīpa°); PvA.43.

--antara the inside of a tree PvA.63.--koṭṭaka (-sakuṇa) the wood-pecker J.III,327 (=java sakuṇa).--gahana tree-thicket or entanglement A.I,154 (so for °gahaṇa).--devatā a tree spirit,dryad,a yakkha inhabiting a tree (rukkhe adhivatthā d.Vin.IV,34; J.II,385; kakudhe adhivatthā d.Vin.I,28) J.I,168,322; II,405,438 sq.(eraṇḍa°),445; III,23; IV,308 (vanajeṭṭhaka-rukkhe nibbatta-devatā); DhA.II,16; PvA.5 (in a Nigrodha tree),43 (in the Vindhya forest).‹-› They live in a Nigrodha tree at the entrance of the village (J.I,169),where they receive offerings at the foot of the tree (cp.IV.474),and occasionally one threatens them with discontinuance of the offerings if they do not fulfil one’s request.The trees are their vimānas (J.I,328,442; IV,154),occasionally they live in hollow trees (J.I,405; III,343) or in tree tops (J.I,423).They have to rely on the food given to them (ibid.); for which they help the people (J.III,24; V,511).They assume various forms when they appear to the people (J.I,423; II,357,439; III,23); they also have children (Vin.IV,34; J.I,442).--paveṇi lineage of the tree Vism.688.--pāṇikā a wooden spoon Vism.124 (opp.to pāsāṇa°).--mūla the foot of a tree (taken as a dwelling by the ascetics for meditation:D.I,71,where several such lonely places are recommended,as arañña,r-m.,pabbata,kandara,etc.-- DA.I,209 specifies as “yaṁ kiñci sanda-cchāyaṁ vivittaṁ rukkha-mūlaṁ”); A.II,38; IV,139,392; S.I,199 (°gahana); It.102; Sn.708,958; Nd1 466; Pug.68; PvA.100 (v.l.sukkha-nadī),137 (Gaṇḍamba°,with ref.to the Buddha).--°gata one who undertakes living at the foot of a tree (as an ascetic) A.III,353; V,109 sq.,207,323 sq.; Pug.68.--°senāsana having one’s bed & seat at the foot of a tree for meditative practices as a recluse Vin.I,58 (as one of the 4 nissayas:piṇḍiy’ālopa-bhojana,paṁsukūla-cīvara,r.-m.s.,pūti-mutta bhesajja),96 (id.); A.IV,231.--mūlika (a) one who lives at the foot of a tree,an open air recluse M.I,282; III,41; A.III,219; J.IV,8 (āraññaka,paṇṇasālaṁ akatvā r.,abbhokāsika); (b) belonging to the practice of a recluse living under a tree “tree rootman’s practice” (Vism.trsln 84); as °aṅga one of the (13) dhutaṅga-practices; i.e.practices for a scrupulous way of living Vism.59,74,75 (mentioned between the ārannik’aṅga & the abbhokāsik’- aṅga).--mūlikatta the practice of living (alone) under a tree M.III,41 (mentioned with paṁsukūlikatta & piṇḍapātikatta); A.III,109 (id.).--sunakha “tree dog,” a cert.animal J.VI,538 (C.in expln of naḷa-sannibha “reed-coloured”).--susira a hollow tree PvA.62.(Page 571)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Rukkha:An officer of Kassapa IV.He built a vihāra in Savāraka which he handed over to the Mahāvihāra.He also laid down rules for the guidance of the monks (Cv.lii.31).v.l.Rakkha.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RUKKHA:[m] cây cối --gahaṇa [nt] dày đặc cây cối --devatā [f] mộc thần --mūla [nt] gốc cây --mūlika [3] người ở dưới cội cây (hành đầu đà) --susira [nt] bộng cây
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
rukkha:cây,thân cây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rukkha:႐ုကၡ(တိ)
[႐ုကၡ+အ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၃၊၂၈၅။ ႐ုဟ+ခ။ ဓာန္၊ဋီ၊၃၅၉။ ဏြာဒိ။၃၁။ နီတိ၊ဓာတု။၁၉၇။ အပ၊႒၊၂။၁ဝ၈၊၁၄၅။ ႐ုကၡ-သံ။ပါစိတ္၊ေယာ။၂၈၂။ ဂိက-သံ။ ႐ုကၡ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) သစ္ပင္။ (၂) သစ္သား။ (၃) ၾကမ္းတမ္းေသာဝတၳဳ။ (၄) ႐ုကၡသုတ္၊ ႐ုကၡမူလိကသုတ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
rukkha:႐ုကၡ
ဘူ = ဝရေဏ-ပိတ္ဆို႔ျခင္း၌။ ႐ုကၡတိ။
စု = ဖာ႐ုေႆ-ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း၌။ ႐ုေကၡတိ၊ ႐ုကၡယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rukkha:႐ုကၡ (ပ)
သစ္ပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,