Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rujjhati:[rundhati rudh の pass.] 破壞される,滅する.cf.rūhati ②.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rujjhati,(rudh + ya),被阻隔,被避免。 【過】 rujjhi。 【過分】 ruddha。(p267)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rujjhati,(rudh(梵rudh)阻礙+ya),被阻隔,被避免。【過】rujjhi。【過分】ruddha。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rujjhati: rujjhati(kri)
႐ုဇၩတိ(ႀကိ)
«rudhi+ya+ti.nīti,dhātu.232.rundhati,ruṇaddhi-saṃ.rujjha i-prā.]
[႐ုဓိ+ယ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၃၂။ ႐ုႏၶတိ၊ ႐ုဏဒၶိ-သံ။ ႐ုဇၩ ဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rujjhati:[rudh + ya] is obstructed or prevented.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rujjhati,[Pass.of rundhati] to be broken up,to be destroyed J.III,181 (pāṇā rujjhanti; C.expls by nirujjhati).Cp.upa° vi°.(Page 572)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RUJJHATI:(rudh+ya) bị ngăn cản [aor] rujjhi [pp] ruddha
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rujjhati:႐ုဇၩတိ(ႀကိ)
[႐ုဓိ+ယ+တိ။ နီတိ၊ဓာတု။၂၃၂။ ႐ုႏၶတိ၊ ႐ုဏဒၶိ-သံ။ ႐ုဇၩ ဣ-ျပာ။]
(၁) ပိတ္ဆို႔-ခ်ဳပ္-၏။ (၂) နာက်င္-ကိုက္ခဲ-၏။ ထိုးက်င့္-ဆင္းရဲ-ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rujjhati:႐ုဇၩတိ (ကမၼ) (√႐ုဓ္+ယ)
ခ်ဳပ္၏ ပ်က္စီး၏။
ပါဏာ ေမ ႐ုဇၩႏၲိ၊ အကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္တို႔သည္ ခ်ဳပ္ကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,