Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rucira:a.[〃<ruc] 光輝ある,すばらしい,美しい.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rucira,【形】 愉快的,美麗的。(p267)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rucira,【形】愉快的,美麗的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rucira: rucira(ti)
႐ုစိရ(တိ)
«ricira]
[ရိစိရ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rucira: rucira(ti)
႐ုစိရ(တိ)
«ruca+ira.ruci+ra.ruci+rā+a.ruci+īra+a.rocatīti ruciraṃ,manuññaṃ.ṇvādi.149.viññūnaṃ ruciṃ rāti īretīti vā ruciro.ma,ṭī,3.41.ruciassa atthīti ruciraṃ.rucira-saṃ.ruira-prā,addhamāgadhī.]
[႐ုစ+ဣရ။ ႐ုစိ+ရ။ ႐ုစိ+ရာ+အ။ ႐ုစိ+ဤရ+အ။ ေရာစတီတိ ႐ုစိရံ၊ မႏုညံ။ ဏြာဒိ။၁၄၉။ ဝိညဴနံ ႐ုစႎ ရာတိ ဤေရတီတိ ဝါ ႐ုစိေရာ။ မ၊ဋီ၊၃။၄၁။ ႐ုစိအႆ အတၳီတိ ႐ုစိရံ။ ႐ုစိရ-သံ။ ႐ုဣရ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rucira:[adj.] pleasant; agreeable; beautiful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rucira,(adj.) [fr.ruc,cp.Sk.rucira] brilliant,beautiful,pleasant,agreeable Pv.I,109 (=ramaṇīya dassanīya PvA.51); J.I,207; V,299; Vv 402 (so read for rurira); Mhvs 11,11; 18,68; Dāvs.IV,29; Miln.2,398; DhA.I,383 (=sobhana); VvA.12; PvA.156 (=vaggu).(Page 572)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RUCIRA:[a] vui vẻ,thích ý,dễ thương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rucira:႐ုစိရ(တိ)
[႐ုစ+ဣရ။ ႐ုစိ+ရ။ ႐ုစိ+ရာ+အ။ ႐ုစိ+ဤရ+အ။ ေရာစတီတိ ႐ုစိရံ၊ မႏုညံ။ ဏြာဒိ။၁၄၉။ ဝိညဴနံ ႐ုစႎ ရာတိ ဤေရတီတိ ဝါ ႐ုစိေရာ။ မ၊ဋီ၊၃။၄၁။ ႐ုစိအႆ အတၳီတိ ႐ုစိရံ။ ႐ုစိရ-သံ။ ႐ုဣရ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေကာင္းေသာ။ (၂) စင္ၾကယ္ေသာ။ (၃) ေမြ႕ေလ်ာ္-႐ႈခ်င္-ႏွစ္သက္-ဖြယ္ေကာင္းေသာ။ (၄) တင့္တယ္ေသာ။ (၅) ျဖဴေသာ အဆင္းရွိေသာ။ (၆) ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္အေရာင္ရွိေသာ။ (၇) ႏွစ္သက္ျခင္းကို-ယူ-ျဖစ္ေစ-တတ္ေသာ။ (၈) ႏွစ္သက္-အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္-ျခင္းကို ေပးတတ္ေသာ။ (၉) ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဝတၳဳ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rucira:႐ုစိရ(တိ)
[ရိစိရ]
(ပု) (၁) ႐ုစိရနတ္။ (န) (၂) ႐ုစိရဇာတ္။ (ထီ) (၃) ႐ုစိရာဂါထာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rucira:႐ုစိရ (တိ) (√႐ုစ္+ဣရ)
ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိသည္။ တင့္တယ္သည္။ အေရာင္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,