Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
ruci:f.[BSk.〃<ruc] 光輝,喜,楽,愛好,欲,意欲,好み,所楽,目的.attano ruciyā 自己の好みで.yathā-ruciṃ 好きな通りに.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ruci,【陰】 愛好,選擇,傾向。 ~ka,【形】 (在【合】中) 有傾向…的。(p267)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ruci,【陰】愛好,選擇,傾向。rucika,【形】(在【合】中) 有傾向…的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ruci: ruci(thī,pu)
႐ုစိ(ထီ၊ပု)
«ruca+i]
[႐ုစ+ဣ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ruci: ruci(thī)
႐ုစိ(ထီ)
«ruca+i.rucati dibbatīti ruci.ka.669.rocete dippateti ruci.,ṭī.64.rocanaṃ ruci.sī,ṭī,,2.388.ruci-saṃ.rui-prā,addhamāgadhī.]
[႐ုစ+ဣ။ ႐ုစတိ ဒိဗၺတီတိ ႐ုစိ။ ကစၥည္း။၆၆၉။ ေရာေစေတ ဒိပၸေတတိ ႐ုစိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၄။ ေရာစနံ ႐ုစိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၃၈၈။ ႐ုစိ-သံ။ ႐ုဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ruci:[f.] liking; choice; inclination.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ruci,(f.) [fr.ruc,cp.Vedic ruc (f.) light,Classic Sk.ruci in meaning “pleasure”] 1.splendour,light,brightness Sn.548 (su° very splendid; SnA 453=sundara-sarīrappabha).-- 2.inclination,liking,pleasure PvA.59 (°ṁ uppādeti to find pleasure,to be satisfied).--aruci aversion,dislike Th.2,472.--ruci object of pleasure J.V,371.--ruciyā (Abl.) in the pleasure (of),by the liking (of) (cp.No.3),in phrases attano ruciyā (attano citta-ruciyā:so read for °ruciyaṁ!); as one pleases,by one’s own free will,ad lib.J.I,106; IV,281; PvA.59; parassa r.pavattati to live by the pleasure (gratiâ) of somebody else,i.e.to be dependent on others DA.I,212.--yathā ruciṁ according to liking or satisfaction,fully,amply Mhvs 4,43; 5,230; PvA.88,126,242.‹-› 3.In dogmatic language used in the sense of “will” or “influence” in combn diṭṭhi khanti ruci one’s views,indulgence & pleasure (=will),i.e.one’s intellectual,emotional & volitional sphere,e.g.Vin.I,70; Sn.781 (without khanti,but see defn at Nd1 65); also with saddhā,anussavo,ākāraparivitakke,diṭṭhinijjhānakhanti M.II,170,218; 234; contrasted with dhamma D.III,40; Vbh.245 (in defn of “idha”:cp.same at Ps.I,176 and Nd2 145),325,328.aññatra ruciyā under the influence of someone else’s will S.II,115; IV,138.See also bhāva 2a.(Page 572)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Ruci:1.Ruci.A king of the Mahāsammata dynasty.He was the son of Angīrasa and the father of Suruci.Mhv.ii.4; cf.Dpv.iii.7.

2.Ruci.A king of thirty eight kappas ago; a previous birth of Sucintita Thera.Ap.i.134.

3.Ruci.A palace occupied by Vessabhū Buddha when he was yet a layman.Bu.xxii.19.

4.Ruci.One of the three palaces of Kakusandha Buddha before he left the world.Bu.xxiii.16.

5.Ruci.See Suruci.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ruci:Light,splendour,ray; desire,inclination,pleasure,preference
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RUCI:[f] thích,lựa chọn,nghiêng về --ka,có khuynh hướng về
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ruci:khuynh hướng,lập trường
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ruci:႐ုစိ(ထီ)
[႐ုစ+ဣ။ ႐ုစတိ ဒိဗၺတီတိ ႐ုစိ။ ကစၥည္း။၆၆၉။ ေရာေစေတ ဒိပၸေတတိ ႐ုစိ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၄။ ေရာစနံ ႐ုစိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၃၈၈။ ႐ုစိ-သံ။ ႐ုဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ႏွစ္သက္တတ္ေသာ (က) ပညာ၊ (ခ) အယူ၊ (ဂ) အလိုဆႏၵ၊ (၂) ႏွစ္သက္-အပ္-ဖြယ္ေကာင္း-ေသာ သာသနာ။ (၃) ႏွစ္သက္အပ္ေသာ အယူ (မိစၧာအယူ)။ (၄) ေကာင္းေသာ။ (၅) အေရာင္။ (၆) ႏွစ္သက္ျခင္း။ (၇) အလြန္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း။ (၈) ျဖဴေသာ အဆင္း။ (၉) ႐ႈခ်င္စဖြယ္-ျဖစ္-ရွိ-ေသာ။မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ruci:႐ုစိ(ထီ၊ပု)
[႐ုစ+ဣ]
(၁) (ေကာ႑ည ဘုရားေလာင္း၏) ႐ုစိမည္ေသာ ၾကင္ယာေတာ္ (မိဖုရား)။ (၂) (သုစိႏၲိတေထရ္၏ အေလာင္း။ (၃) (ေဝႆဘူဘုရားေလာင္း၏) ႐ုစိမည္ေသာ ျပာသာဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ruci:႐ုစိ (ဣ) (√႐ုစ္+ဣ)
ႏွစ္သက္ျခင္း။ အလို။ လိုျခင္း။ အေရာင္။ ေတာက္ပျခင္း။
အတၱေနာ ႐ုစိယာ၊ မိမိ၏ အလိုအားျဖင့္။ ယထာ႐ုစိ၊ အလိုရွိတိုင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,