Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
roma:n.[〃= loma] 身毛,体毛.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Roma,【中】 毫毛(體毛)。 ~ñca,【陽】 毛骨悚然,雞皮疙瘩。(p268)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Roma,【中】毫毛(體毛)。romaca,【陽】毛骨悚然,雞皮疙瘩。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
roma: roma(pu,na)
ေရာမ(ပု၊န)
«ru+,ravati gacchatīti romo.ka.627.rū.652.nīti,sutta.1234.ruha+ma.lū+ma.,ṭī.259.ro-saṃ.roma-prā.addhamāgadhī.]
[႐ု+မန္၊ ရဝတိ ဂစၧတီတိ ေရာေမာ။ ကစၥည္း။၆၂၇။ ႐ူ။၆၅၂။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၄။ ႐ုဟ+မ။ လူ+မ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၉။ ေရာမန္-သံ။ ေရာမ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
roma:[nt.] hair on the body.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Roma,(nt.) [Vedic roman; the usual P.form is loma (q.v.)] the hair of the body J.V,430 (where in roma-rājiyā maṇḍita-udarā as expln of loma-sundarī); Sdhp.119 (°kūpa),(Page 577)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Roma:There were four kings of this name sixty thousand kappas ago, all previous births of Sataramsika Thera.Ap.i.104.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ROMA:[nt] lông (trên người) --ñca [m] xù lông lên,dựng lông lên,vì sợ,rởn ốc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
roma:ေရာမ(ပု၊န)
[႐ု+မန္၊ ရဝတိ ဂစၧတီတိ ေရာေမာ။ ကစၥည္း။၆၂၇။ ႐ူ။၆၅၂။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၃၄။ ႐ုဟ+မ။ လူ+မ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၉။ ေရာမန္-သံ။ ေရာမ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အေမြး၊ ေမြးညင္း။ ေရာမသ-(အပ၊၁။၂၄၂)-လည္းၾကည့္။ (၂) ေရာမဇနပုဒ္။ ေရာမအရပ္။ ေရာမဇနပဒ-ၾကည့္။ (၃) ေၾကာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ။ (၄) ေၾကာက္အပ္ေသာ။ (၅) ခ်ဉ္းကပ္ျခင္းငွါ ခဲယဉ္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
roma:ေရာမ (န) (√႐ု+မန္)
အေမြး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,