Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rathikā:rathiyā f.[= racchā,Sk.rathyā,rathya] 車道,街路,道路.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rathikā,【陰】 街道。(p265)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rathikā,【陰】車道,街道。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rathikā: rathikā(thī)
ရထိကာ(ထီ)
[ratha+ika+ā.rathika-saṃ.]
[ရထ+ဣက+အာ။ ရထိက-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rathikā,(f.),street.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rathikā,& Rathiyā (f.) [Vedic rathya belonging to the chariot,later Sk.rathyā road.See also racchā] a carriage-road.-- (a) rathikā: Vin.II,268; Vism.60; PvA.4,67.-- (b) rathiyā: D.I,83; Vin.I,237,344; M.II,108; III,163; S.I,201; II,128; IV,344.In compn rathiya°,e.g.rathiya-coḷa “street-rag” Vism.62 (expld as rathikāya chaḍḍita-coḷaka).(Page 565)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
rathikā:A carriage road or street
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RATHIKĀ:[f] con đường trong thành thị
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RATHIKĀ:[m] người đánh bằng chiến xa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rathikā:ရထိကာ(ထီ)
[ရထ+ဣက+အာ။ ရထိက-သံ။]
ၿမိဳ႕တြင္း-ရြာတြင္း-လမ္း၊ (ရထား,လွည္း,ကားေမာင္းႏိုင္သည့္ လမ္းမႀကီး)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rathikā:ရထိကာ (ဣ)
ရထားလမ္းခရီး။ ခရီးမ။ ခရီးလမ္းမ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,