Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rakkhati:[Sk.rakṣati rakṣ] 護る,守る,守護す.imper.rakkha,rakkhatha; opt.rakkheyya; aor.rakkhi; grd.rakkhiya,rakkheyya; ppr.rakkhaṃ (sg.nom.); pp.rakkhita; pass.rakkhiyati 守られる.ppr.rakkhiyamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rakkhati,(rakkh + a),保護,保衛,觀察,保持。 【過】 rakkhi。 【過分】~khita。 【現分】 ~khanta。 【獨】 ~khitvā。 【潛】 ~khitabba。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rakkhati,(rakkh保護+a),保護,保衛,觀察,保持。【過】rakkhi。【過分】rakkhita。【現分】rakkhanta。【獨】rakkhitvā。【義】rakkhitabba。Bhavatu sabbamaṅgalaṁ rakkhantu sabbadevatā.(希望你有諸吉祥,希望諸天守護你。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rakkhati: rakkhati(kri)
ရကၡတိ(ႀကိ)
[rakkha+a+ti.rakkhati-saṃ.rakkhai-prā,addhamāgadhī.]
[ရကၡ+အ+တိ။ ရကၡတိ-သံ။ရကၡဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rakkhati:[rakkh + a] protects; guards; observes; preserves.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rakkhati,[Vedic raksati,rakṣ to Idg.*ark (cp.Lat.arceo etc.) in enlarged form *aleq=Gr.a)lέcw to protect (Alexander!); a)lkή strength; Ags.ealgian to protect,Goth.alhs=Ags.ealh temple.Cp.also base *areq in P.aggala.The Dhtp 18 expls rakkh by “pālana”] 1.to protect,shelter,save,preserve Sn.220; J.IV,255 (maṁ rakkheyyātha); VI,589 (=pāleti); Pv.II,943 (dhanaṁ); Miln.166 (rukkhaṁ),280 (attānaṁ rakkheyya save himself); PvA.7.-- grd.rakkhiya to be protected Mhvs 33,45.Neg.arakkhiya & arakkheyya (in meaning 3) see separately.-- Pass.ppr.rakkhiyamāna J.I,140.-- 2.to observe,guard,take care of,control (with ref.to cittaṁ the heart,and sīlaṁ good character or morals) It.67 (sīlaṁ); DhA.I,295 (cittaṁ rakkha,equivalent with cittaṁ dama),397 (ācāraṁ); J.IV,255 (vācaṁ); VvA.59 (sīlāni rakkhi); PvA.66 (sīlaṁ rakkhatha,uposathaṁ karotha).-- 3.to keep (a) secret,to put away,to guard against (i.e.to keep away from) Sn.702 (mano-padosaṁ rakkheyya); Miln.170 (vacīduccaritaṁ rakkheyya).-- pp.rakkhita.See also parīpāleti & parirakkhati.(Page 560)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
rakkhati:To protect,guard; to protect from; to ward off; to keep,preserve; to beware of,guard against
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RAKKHATI:(rakkh+a) hộ trì,bảo bọc,gìn giữ,bảo tồn [aor] --khi [pp] khita [prp] --khanta [abs] --khitvā ptṭ --khitabba
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
rakkhati:hộ trì,bảo vệ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rakkhati:ရကၡတိ(ႀကိ)
[ရကၡ+အ+တိ။ ရကၡတိ-သံ။ရကၡဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေစာင့္-ေစာင့္ေရွာက္-၏။ တစ္ဖန္ျပန္၍ ေစာင့္ေရွာက္၏။ (၂) ထက္ဝန္းက်င္မွ ေစာင့္ေရွာက္၏။ (၃) ၾကည့္႐ႈ-ေစာင္မ-၏။ (၄)လုံျခဳံ-ေကာင္းစြာလုံျခဳံ-ေစ၏။ (၅) (ဣေႁႏၵကို) ေစာင့္စည္း၏။ (၆) (သီလ) ေစာင့္ထိန္း-ေစာင့္သုံး-၏။ (၇) (ႏြား) ထိန္းေက်ာင္း၏။ (၈) (ဥစၥာ)ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္၏။ (၉) ထိန္း သိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္၏။ အစိုးရ၏။ အစိုးရသည္၏ အျဖစ္ကို ျပဳေစ၏။ အလိုသို႔ လိုက္ေစ၏။ (၁ဝ) ျခံရံ၏။ (၁၁) ကာကြယ္-အကာအကြယ္ျပဳ-၏။ (၁၂)ပိတ္-ပိတ္ဆို႔ပိတ္ပင္-တားျမစ္-၏။ (၁၃) ဒဏ္ထား-ဒဏ္တပ္-၏။ (၁၄)(သြား) ခြင့္ မေပး၊-ခြင့္မျပဳ။(၁၅)ထင္စြာမျပ၊ ထင္စြာမျပဳ၊ မေျပာဆို၊ မေျပာၾကား၊ ဖုံးကြယ္ ထား၏။ ဖုံးလႊမ္းထား၏။ (၁၆) မကုန္ခမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္၏။ (၁၇) မပ်က္ စီးေစမူ၍ ေျပာဆို၏။ (၁၈) မပ်က္စီးေစတတ္၊ မဖ်က္ဆီးတတ္။(၁၉)ငံ့လင့္-ဆိုင္းငံ့-ေစာင့္ဆိုင္း-၏။ (၂ဝ) ေစာင့္ေသး၏။ (ပါရာဇိက) အာပတ္မသင့္ေသး။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rakkhati:ရကၡတိ (√ရကၡ္)
ေစာင့္၏။ ေစာင့္ေရွာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,