Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rakkhana:n.[Sk.rakṣaṇa] 守護,遵守.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rakkhana,【中】 保護,遵守。 ~ka,【形】 觀察的,保衛的。(p263)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rakkhana,rakkhaṇa﹐【中】保護,遵守。rakkhanaka,【形】觀察的,保衛的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rakkhana: rakkhana(thī,na)
ရကၡန(ထီ၊န)
[rakkha+yu.rakkhaṇa-saṃ.rakkhaṇa-prā,addhamāgadhī.]
[ရကၡ+ယု။ရကၡဏ-သံ။ ရကၡဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rakkhana:[nt.] protection; observance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rakkhana,(nt.) [fr.rakkh] 1.keeping,protection,guarding Nett 41; Mhvs 35,72 (rahassa°-atthāya so that he should keep the secret); PvA.7.-- 2.observance,keeping VvA.71 (uposatha-sīla°); PvA.102 (sīla°),210 (uposatha°).(Page 560)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RAKKHANA:[nt] sự bảo tồn,sự hộ trì,sự gìn giữ --kaka [a] gìn giữ,hộ vệ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rakkhana:ရကၡန(ထီ၊န)
[ရကၡ+ယု။ရကၡဏ-သံ။ ရကၡဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
ရကၡဏ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rakkhana:ရကၡန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,