Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rajana:n.[raj-ana] 染色,染料,染汁.-kamma 染色業.-kumbhī,-bhājana 染釜.-nipakka 染料.-pacana 染料の熱煮.-sālā 染物小屋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rajana,【中】 塗顏色,染料,染顏色。 ~kamma。 【中】 染。(p264)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rajana,【中】塗顔色,染料,染顔色。rajanakamma。【中】染。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rajana: rajana(thī,na)
ရဇန(ထီ၊န)
[ranja-yu.nīti,dhātu.46.ṇvādi.1va7.rajana-saṃ.rayaca-prā.addhamagadhī.]
[ရႏၨ-ယု။ နီတိ၊ဓာတု။ ၄၆။ ဏြာဒိ။ ၁ဝ၇။ ရဇန-သံ။ ရယစ-ျပာ။ အဒၶမဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rajana:[nt.] colouring; dye; dyeing rajanakamma :[nt.] dyeing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rajana,(nt.) [fr.raj] colouring,dye D.I,110 (suddhaṁ vatthaṁ ...sammadeva rajanaṁ paṭigaṇheyya); Vin.I,50=53 II.227; Vin.I,286 (6 dyes allowed to the bhikkhus:mūla°,khandha°,taca°,patta°,puppha°,phala°,or made of the root,the trunk,bark,leaf,flower,fruit of trees) Th.1,965; S.II,101 (here either as f.or adj.); J.I,220 (washing?).

--kamma (the job of) dyeing J.I,118; Vism.65.--pacana boiling the dye Vism.389 (cp.rajana-pakka Vin.Texts II.49).--bhājana dye-vessel Vin.I,286.--sālā colouringworkshop,dyeing-hall Vism.65.(Page 561)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RAJANA:[nt] nhuộm màu,nhuộm --kamma [nt] sự nhuộm màu
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
rajana:thuốc nhuộm màu y phục tỳ khưu có thể dùng thuốc nhuộm y làm từ hoa trái,củ rễ,cây lá,nhưng tránh dùng đất sét đỏ và củ nghệ cùng một số hoa trái,củ rễ đặc biệt,xin miễn kể ở đây vì không thể tìm ra chữ dịch tương đương trong tiếng việt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rajana:ရဇန(ထီ၊န)
[ရႏၨ-ယု။ နီတိ၊ဓာတု။ ၄၆။ ဏြာဒိ။ ၁ဝ၇။ ရဇန-သံ။ ရယစ-ျပာ။ အဒၶမဂဓီ။]
(၁)ဆိုးရည္ေခါက္ (ေဆးဆိုးစရာ သစ္ေခါက္,သစ္ခြံ) (၂)ေဆး ဆိုးျခင္း။ (၃)ေဆးဆိုးရာ(အခ်ိန္၊ ဌာန၊)။ (၄)အညိဳ၊အေရႊစေသာ) ဆိုးရည္။ (ဆိုးရည္သည္-(၁)မူလရဇန-အျမစ္ဆိုးရည္။ (၂) ခႏၶရဇန=ပင္စည္ ဆိုးရည္။ (၃) ထစရဇန=အခြံအေခါက္ဆိုးရည္။ (၄) ပတၱရဇန=အရြက္ဆိုးရည္)။ (၅) ပုပၹရဇန=အပြင့္ဆိုးရည္။ (၆) ဖလရဇန-အသီးဆိုးရည္-ဟူ၍ ၆-မ်ိဳးရွိသည္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rajana:ရဇန (န) (√ရဇ္+ယု)
ဆိုျခင္း။ ဆိုးရည္။
ရဇနကာေလ၊ ဆိုးေသာအခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,