Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rajanīya:a.[rajati の grd.] 染まるべき,貪染の,染心をあおる.-dhamma 貪染の法,所染法.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rajanīya,【形】 誘騙的,激情的。(p264)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rajanīya,【形】令人耽溺的,激情的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rajanīya: rajanīya(ti)
ရဇနီယ(တိ)
[ranja+anīya.rajanīya-saṃ.]
[ရႏၨ+အနီယ။ ရဇနီယ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rajanīya:[adj.] enticing; apt to rouse excitement.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rajanīya,(adj.) [grd.of rajati] of the nature of rajas,i.e.leading to lust,apt to rouse excitement,enticing,lustful.-- 1.As Ep.of rūpa (vedanā saññā etc.) S.III,79; also at D.I,152 sq.(dibbāni rupāni passāmi piya-rūpāni kām’ûpasaṁhitāni rajanīyāni; & the same with saddāni).In another formula (relating to the 5 kāmaguṇā):rūpā (saddā etc.) iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kām’ûpasaṁhitā rajanīyā D.I,245; M.I,85.The expln of this passage at DA.I,311 is:r.=rāgajanaka.-- The expression rajanīyā dhammā “things (or thoughts) causing excitement” is contrasted with vimocaniyā dh.“that which leads to emancipation” at A.II,196.The same takes the places of lobhanīyā dhammā in combn with dosanīyā & mohanīyā dh.at S.IV,307; A.II,120; III,169.Another pair is mentioned at Nett 18,viz.r.dhammā and pariyuṭṭhāniyā dh.‹-› 2.In diff.connections it means simply “delightful,lovely” and is e.g.an Ep.of the night.So at Pv III,71,where the passage runs “yuvā rajanīye kāmaguṇehi sobhasi”:youthful thou shinest with the qualities of enjoyment in the enjoyable (night),which at PvA.205 is expld in a twofold manner viz.first as “ramaṇīyehi rāguppatti-hetu-bhūtehi” (viz.kāmagunehi),referring to a v.l.rajanīyehi,and then as “rajanī ti vā rattīsu,ye ti nipātamattaṁ” and “virocasi rattiyaṁ.” Thus rajanī is here taken directly as “night” (cp.Abhp 69).-- At Pv IV.62 the passage runs “pamattā rajaniyesu kām’assād’âbhinandhino” i.e.not heeding the enjoyment of the taste of craving at nights; here as m.& not f.-- The meaning “lovely” is appld to sounds at Th.1,1233 (sarena rajanīyena); VvA.37 (r.nigghosa).(Page 561)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RAJANĪYA:[a] quyến rũ,dụ dỗ,cám dỗ,đáng làm cho bị lôi cuốn,cám dỗ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rajanīya:ရဇနီယ(တိ)
[ရႏၨ+အနီယ။ ရဇနီယ-သံ။]
(၁)စိတ္ကို ႏ်စ္သက္ေစတတ္ေသာ။ (၂)ႏွစ္သက္-တပ္မက္-ေစျခင္းငွါ- စြမ္းႏိုင္ေသာ။ (၃) တပ္မက္-ႏ်စ္သက္- ခ်စ္-အပ္ေသာ၊ တပ္မက္- ႏွစ္သက္-ႏွစ္လို-ခ်စ္-ဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ရာဂကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ရာဂျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rajanīya:ရဇနီယ (န)
တပ္ရာတပ္ေၾကာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rajanīya:ရဇနီယ (တိ) (√ရဇ္+အနီယ)
တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ။ ရာဂကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,