Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Raho,【無】 秘密地,在保密中,偏僻的地方。 ~gata,【形】 到偏僻的地方去的。(p266)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Raho,【無】秘密地,在保密中,偏僻的地方。rahogata,【形】到偏僻的地方去的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
raho: raho(bya)
ရေဟာ(ဗ်)

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
raho: raho(pu)
ရေဟာ(ပု)
[raha+smiṃ.māvuttinā rahamhā smiṃnā o hoti.nirutti.nhā-8va.]
[ရဟ+သၼႎ။ မာဝုတၱိနာ ရဟမွာ သၼႎနာ ဩ ေဟာတိ။ နိ႐ုတၱိ။ ႏွာ-၈ဝ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
raho: raho(pu)
ရေဟာ(ပု)
[raha+si.ka.1va4- si--o-pru.ra-saṃ.raho-prā,addhamāgadhī.(ra=ra-raho).]
[ရဟ+သိ။ ကစၥည္း။ ၁ဝ၄-သုတ္ျဖင့္ သိ-ကို-ဩ-ျပဳ။ ရဟသ္-သံ။ ရေဟာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ (ရဟသ္=ရဟး-ရေဟာ)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
raho:[ind.] secretly; in secret; a lonely place.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
raho:Solitude,secrecy,privacy
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RAHO:[in]một cách bí mật,chỗ ở hiu quạnh,tình trạng kín đáo --gata [a] đi đến nơi hiu quạnh,thanh vắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
raho:ရေဟာ(ပု)
[ရဟ+သိ။ ကစၥည္း။ ၁ဝ၄-သုတ္ျဖင့္ သိ-ကို-ဩ-ျပဳ။ ရဟသ္-သံ။ ရေဟာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ (ရဟသ္=ရဟး-ရေဟာ)။]
ဆိတ္ကြယ္ရာ၊ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
raho:ရေဟာ(ပု)
[ရဟ+သၼႎ။ မာဝုတၱိနာ ရဟမွာ သၼႎနာ ဩ ေဟာတိ။ နိ႐ုတၱိ။ ႏွာ-၈ဝ။]
ဆိတ္ကြယ္-ဆိတ္ၿငိမ္-ရာ အရပ္၌။ ရဟ(၁) ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
raho:ရေဟာ(ဗ်)

(သကၠတ၌ကား-ရဟသိကတ၊ ရဟဟီကတ၊ ရေဟာဂတ-တို႔ သမာသ္၌သာ သိ-ဟီ-ေဟာၿပီး ပုံျပသည္ (၁) ဆိတ္ကြယ္-ဆိတ္ၿငိမ္-ရာအရပ္၌။ (၂) ဆိတ္ကြယ္-ဆိတ္ၿငိမ္-ရာေက်ာင္း၌။ (၃) မ်က္ကြယ္၌။ (၁) ရေဟာဂတ(၁)(၃)တို႔ၾကည့္။ (၂) ရေဟာဂတ(၂) ၾကည့္။ (၃) ရဟ(၂) (၇)ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
raho:ရေဟာ (နိ)
ဆိတ္ကြယ္ရာ၌။ မ်က္ကြယ္၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
raho:ရေဟာ (န) (√ရဟ္)
ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,