Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rañjati:[= rajati,rajjati<rañj,raj] ① rajati 染める.② [= rajjati] 染着す,喜ぶ.pp.rañjita; caus.rañjeti 喜ばす.rañjāpeti 染色さす.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rañjati,(ranj + a),尋快樂。 【過】 rañji。 【過分】 rajita,ratta。 【現分】 ~janta,~jamāna。 【獨】 ~jitvā。(p264)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rañjati,(ranj+a),找快樂。【過】rañji。【過分】rajita,ratta。【現分】rañjanta,rañjamāna。【獨】rañjitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rañjati: rañjati(kri)
ရၪၨတိ(ႀကိ)
[raji+a+ti.raji vijjhane.nīti,dhātu,48.]
[ရဇိ+အ+တိ။ ရဇိ ဝိဇၩေန။ နီတိ၊ဓာတု၊၄၈။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rañjati: rañjati(kri)
ရၪၨတိ(ႀကိ)
[ranja+a+ti.ranja rāge.nīti dhātu.45.rañjati-saṃ.raṃja i,raṃja e,raṃje i-prā.]
[ရႏၨ+အ+တိ။ ရႏၨ ရာေဂ။ နီတိ ဓာတု။၄၅။ ရၪၨတိ-သံ။ ရံဇ ဣ၊ ရံဇ ဧ၊ ရံေဇ ဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rañjati:[raj + a] finds delight in.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rañjati,[rañj=raj see rajati & rajjati -- Dhtp 66 & 398 defines rañja=rāge] 1.to colour,dye J.I,220.‹-› 2.(=rajjati) to find delight in,to be excited Sn.424 (ettha me r.mano; v.l.BB rajjati).-- Caus.rañjeti to delight or make glad D.III,93 (in etym.of rājā (q.v.).-- pp rañjita.-- Caus.II.rañjāpeti to cause to be coloured or dyed DhA.IV,106 (v.l.raj°).(Page 562)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RAÑJATI:(rañj+a) tìm sự vui thích trong [aor] rañji [pp] ra ñjita,ratta,[prp] --janta,jamāna [abs] --jitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rañjati:ရၪၨတိ(ႀကိ)
[ရႏၨ+အ+တိ။ ရႏၨ ရာေဂ။ နီတိ ဓာတု။၄၅။ ရၪၨတိ-သံ။ ရံဇ ဣ၊ ရံဇ ဧ၊ ရံေဇ ဣ-ျပာ။]
(၁) ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ (၂) တပ္မက္-ႏွစ္သက္-၏။ (၃) ၿငိကပ္-ၿငိတြယ္-၏။ (၄) သုတ္လိမ္း-လိမ္းက်ံ-၏။ (၅) ေဆး-ဆိုး-သ-၏။ (၆) မွီဝဲ-ဆည္းကပ္-၏။ (၇) ခ်မ္းသာ၏။ (၈) တိုးပြါး၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rañjati:ရၪၨတိ(ႀကိ)
[ရဇိ+အ+တိ။ ရဇိ ဝိဇၩေန။ နီတိ၊ဓာတု၊၄၈။]
ထိုးဆြ၏၊ အေရးအေၾကာင္းျပဳ-ေရးျခစ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rañjati:ရၪၨတိ (√ရၪၨ္)
ဆိုး၏။ တပ္၏။ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,