Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpiyachaḍḍaka: rūpiyachaḍḍaka(ti)
႐ူပိယဆၮက(တိ)
«rūpiya+chaṭṭaka.chadīka-saṃ,chaḍḍaya-prā.]
[႐ူပိယ+ဆ႗က။ ဆဒီက-သံ၊ ဆၮယ-ျပာ။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
rūpiyachaḍḍaka:chữ gọi vị tỳ khưu được tăng chúng giao trách nhiệm quăng bỏ tiền bạc châu báu của bạn tu vừa bị tội xả đọa vì cất giữ tài bảo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpiyachaḍḍaka:႐ူပိယဆၮက(တိ)
[႐ူပိယ+ဆ႗က။ ဆဒီက-သံ၊ ဆၮယ-ျပာ။]
ေရႊ-ေငြ-အသျပာ-ပိုက္ဆံ-ဒဂၤါး-ကို စြန္႔ပစ္တတ္ေသာ၊ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,