Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rūpiya:n.[Sk.rūpya] 銀,白銀,金銀,金銭.-cuṇṇa 銀粉.-chaḍḍaka bhikkhu 捨金銭比丘.-pāti 銀鉢.-maya 銀製の.-saṃvohāra 金銀の売買.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rūpiya,【中】 銀,銀幣。 ~maya,【形】 銀制的。(p268)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rūpiya,(cp.Sk.rūpya,lit.of splendid appearance,cp.name for gold jātarūpa),【中】銀、銀幣(silver)。Rūpiyamaya(“rajatamaya” PvA.95),【形】銀制的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpiya: rūpiya(na)
႐ူပိယ(န)
«rūpa+iya.rūpa+iya assādi rūpamassāhatamatthīti rūpiyaṃ.rūpa āhatapasaṃsāsu,iyo.,ṭī.486.rūpayuttatāya rūpiyaṃ.,ṭī.489.saññāṇatthāya kataṃ rūpaṃ ettha atthīti rūpiyaṃ.vi,laṅkāra,ṭī,1.12va-1.āhataṃ rūpaṃassa atthīti rūpiyaṃ,pasatthaṃ vā rūpaṃ assa atthīti rūpiyaṃ.kapadduma.rūpa-saṃ.ruppa-prā,addhamāgadhī.]
[႐ူပ+ဣယ။ ႐ူပ+ဣယ အႆာဒိ ႐ူပမႆာဟတမတၳီတိ ႐ူပိယံ။ ႐ူပ အာဟတပသံသာသု၊ ဣေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၆။ ႐ူပယုတၱတာယ ႐ူပိယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၉။ သညာဏတၳာယ ကတံ ႐ူပံ ဧတၳ အတၳီတိ ႐ူပိယံ။ ဝိ၊လကၤာရ၊ဋီ၊၁။၁၂ဝ-၁။ အာဟတံ ႐ူပံအႆ အတၳီတိ ႐ူပိယံ၊ ပသတၳံ ဝါ ႐ူပံ အႆ အတၳီတိ ႐ူပိယံ။ ကပဒၵဳမ။ ႐ူပ-သံ။ ႐ုပၸ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rūpiya:[nt.] silver; a silver coin.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rūpiya,2 see ruppa.(Page 575)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rūpiya,1 (nt.) [cp.Sk.rūpya,lit.of splendid appearance,cp.name for gold jātarūpa] silver Vin.III,239 (here collectively for any transactions in “specie,” as expld by C.p.240:rūpiyaṁ nāma satthu-vaṇṇo kahāpaṇo lohamāsako dārumāsako jatumāsako; i.e.copper,wood & lac); S.I,104 (suddhaṁ r.); II,233; Dhs.584.

--maya made of silver Vin.II,112; S.III,144 (sovaṇṇamaya+); Pv.II,64 (where in sequence sovaṇṇa°,maṇi°,loha° r.; expld as “rajatamaya” PvA.95); DhA.I,29.(Page 575)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RŪPIYA:[nt] bạc,đồng tiền bằng bạc,--maya [a] làm bằng bạc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpiya:႐ူပိယ(န)
[႐ူပ+ဣယ။ ႐ူပ+ဣယ အႆာဒိ ႐ူပမႆာဟတမတၳီတိ ႐ူပိယံ။ ႐ူပ အာဟတပသံသာသု၊ ဣေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၆။ ႐ူပယုတၱတာယ ႐ူပိယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၉။ သညာဏတၳာယ ကတံ ႐ူပံ ဧတၳ အတၳီတိ ႐ူပိယံ။ ဝိ၊လကၤာရ၊ဋီ၊၁။၁၂ဝ-၁။ အာဟတံ ႐ူပံအႆ အတၳီတိ ႐ူပိယံ၊ ပသတၳံ ဝါ ႐ူပံ အႆ အတၳီတိ ႐ူပိယံ။ ကပဒၵဳမ။ ႐ူပ-သံ။ ႐ုပၸ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေငြ႕။ (၂) (အမွတ္တံဆိတ္ ခပ္ႏွိပ္အပ္ၿပီးေသာ ႐ုပ္ပုံတံဆိပ္ပါရွိသည့္) ေရႊေငြအသျပာ၊ ပိုက္ဆံ၊ ဒဂၤါး (ေရာင္းဝယ္မႈ ကိစၥကို ၿပီးေစႏိုင္ေသာ ပိုက္ဆံအမ်ိဳးမ်ိဳး)။ ႐ူပိယ သံေဝါဟာရ-လည္းၾကည့္။ (၃) ေငြခြက္,ေရႊတုံး,ေရႊခဲ,ေငြတုံး,ေငြခဲ,ေၾကးနီ,ေၾကးမည္းစေသာ ဘ႑ာ။ ႐ူပိယသံေဝါဟရ-လည္းၾကည့္။ (၄) ႐ူပိယသံေဝါဟာရသိကၡာပုဒ္။ (၅) ႐ူပိယ (ဇာတ႐ူပ) သိကၡာပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rūpiya:႐ူပိယ (န)
ေငြ။ ေငြဒဂၤါး။ က်ပ္ဒဂၤါး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,