Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rūpī,【形】 有物質的。(p268)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rūpī,【形】有物質的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpī: rūpī(ti)
႐ူပီ(တိ)
«rūpa+ī.rūpa+ṇī.thī-nitea rūpinī.rū-saṃ.rūvi-prā,addhamāgadhī.ruppanasīlo rūpī.ruppanaṃ vā rūpaṃ,rūpasabhāvo,tadassa atthīti rūpī.rūpamassa atthīti rūpī.dī,ṭī,1.17va.sī,ṭī,,1.441.ma,ṭī,3.22va-1.rūpajjhānaṃ rūpaṃ,tadassa atthīti rūpī.ma,ṭṭha,3.176.aṃ,ṭṭha,1.4va7.aṃ,ṭṭha,3.245.abhi,ṭṭha,1.235.paṭisaṃ,ṭṭha,2.15va]
[႐ူပ+ဤ။ ႐ူပ+ဏီ။ ထီ-၌ ႐ူပိနီ။ ႐ူပိန္-သံ။ ႐ူဝိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ႐ုပၸနသီေလာ ႐ူပီ။ ႐ုပၸနံ ဝါ ႐ူပံ၊ ႐ူပသဘာေဝါ၊ တဒႆ အတၳီတိ ႐ူပီ။ ႐ူပမႆ အတၳီတိ ႐ူပီ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၁၇ဝ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄၄၁။ မ၊ဋီ၊၃။၂၂ဝ-၁။ ႐ူပဇၩာနံ ႐ူပံ၊ တဒႆ အတၳီတိ ႐ူပီ။ မ၊႒၊၃။၁၇၆။ အံ၊႒၊၁။၄ဝ၇။ အံ၊႒၊၃။၂၄၅။ အဘိ၊႒၊၁။၂၃၅။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၁၅ဝ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rūpī:[adj.] having material qualities.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Rūpī:An eminent lay woman disciple of the Buddha (A.iv.347; cf. AA.ii.791).v.l.Rucī.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
rūpī:Having form; beautiful
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RŪPĪ:[a] có giá trị về hình thức
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
rūpī:hữu sắc,có sắc,người hữu sắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpī:႐ူပီ(တိ)
[႐ူပ+ဤ။ ႐ူပ+ဏီ။ ထီ-၌ ႐ူပိနီ။ ႐ူပိန္-သံ။ ႐ူဝိ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ ႐ုပၸနသီေလာ ႐ူပီ။ ႐ုပၸနံ ဝါ ႐ူပံ၊ ႐ူပသဘာေဝါ၊ တဒႆ အတၳီတိ ႐ူပီ။ ႐ူပမႆ အတၳီတိ ႐ူပီ။ ဒီ၊ဋီ၊၁။၁၇ဝ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၄၄၁။ မ၊ဋီ၊၃။၂၂ဝ-၁။ ႐ူပဇၩာနံ ႐ူပံ၊ တဒႆ အတၳီတိ ႐ူပီ။ မ၊႒၊၃။၁၇၆။ အံ၊႒၊၁။၄ဝ၇။ အံ၊႒၊၃။၂၄၅။ အဘိ၊႒၊၁။၂၃၅။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၁၅ဝ]
(၁) ႐ုပ္ရွိေသာ။ (၂) ကသိုဏ္း႐ုပ္ရွိေသာ။ (၃) ကရဇ႐ုပ္ရွိေသာ။ (၄) ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ။ (၅) ေဖာက္ျပန္ေလ့ရွိေသာ။ (၆) ႐ူပစ်ာန္ရွိေသာ၊ သူ။ (႐ူပစ်ာနလာဘီပုဂၢိဳလ္)။ (၇) ႐ူပကသိဏစ်ာန္ရွိေသာ၊ သူ။ (႐ူပကသိဏစ်ာနလာဘီပုဂၢိဳလ္)။ (၈) ကသိုဏ္း႐ုပ္ဟူေသာ အာ႐ုံ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rūpī:႐ူပီ (ပ)
႐ူပဈာန္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rūpī:႐ူပီ (တိ)
႐ုပ္ ရွိသည္။ အဆင္းသဏၭာန္ ရွိသည္။ ႐ူပဈာန္ ရွိသည္။
႐ူပီ အတၱာ ေဟာတိ၊ အတၱေဘာသည္ ႐ုပ္ရွိသည္ျဖစ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,