Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpāyatana: rūpāyatana(na)
႐ူပါယတန(န)
«rūpa+āyatana]
[႐ူပ+အာယတန]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
rūpāyatana:s.āyatana (2).Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
rūpāyatana:sắc xứ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpāyatana:႐ူပါယတန(န)
[႐ူပ+အာယတန]
(၁) ႐ူပါယတန-(က) အဆင္းအာ႐ုံ-႐ူပါ႐ုံ-ဟု ဆိုအပ္ေသာ (စကၡဳဝိညာဏ္-ျမင္သိ-စိတ္၏) လုံ႔လျပဳရာ-အားထုတ္ရာ-တည္ေနရာ-စုေဝးရာ-ျဖစ္ေပၚရာ-အေၾကာင္း။ (ခ) (စကၡဳဝိညာဏ္-ျမင္သိ-စိတ္၏)လုံ႔လျပဳရာ-အားထုတ္ရာ-တည္ေနရာ-စုေဝးရာ-ျဖစ္ေပၚရာ-အေၾကာင္း-ျဖစ္သည့္-အဆင္းအာ႐ုံ-႐ူပါ႐ုံ။ (ဂ) (စကၡဳဒြါရႏွင့္ ႐ူပါ႐ုံတို႔၌) ျဖစ္သည့္ စကၡဳဝိညာဏ္-ျမင္သိ-စိတ္ကိုတိုးခ်ဲ႕တတ္သည့္-အဆင္းအာ႐ုံ-႐ူပါ႐ုံ။ (ဃ) ရွည္လ်ား-က်ယ္ျပန္႔ေသာ သံသရာ ဝဋ္ဆင္းရဲကို-ေဆာင္-ျဖစ္ေစ-တတ္သည့္-အဆင္းအာ႐ုံ-႐ူပါ႐ုံ၊ (အာယတန ၁၂-ပါး တို႔တြင္ ပါဝင္သည့္) ႐ူပါယတန။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rūpāyatana:႐ူပါယတန (န) (႐ူပ+အာယတန)
႐ူပါ႐ံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,