Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpāvacara: rūpāvacara(na)
႐ူပါဝစရ(န)
«rūpāvacara+cyāna.khye.]
[႐ူပါဝစရ+စ်ာန။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpāvacara: rūpāvacara(ti)
႐ူပါဝစရ(တိ)
«rūpāvacara+ṇa]
[႐ူပါဝစရ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpāvacara: rūpāvacara(ti)
႐ူပါဝစရ(တိ)
«rūpabhava+avacara]
[႐ူပဘဝ+အဝစရ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpāvacara: rūpāvacara(ti)
႐ူပါဝစရ(တိ)
«rūpāvacara+avacara.paṭisaṃ,ṭṭha,1.217.visuddhi,ṭī,2.115.(2) rūpabhava+avacara.paṭisaṃ,ṭṭha,1.217.vibhāvinī.76.maṇimañjū,1.148.(3) rūpataṇhā+avacara.mūlaṭī,1.55.visuddhi,ṭī,2.115.vibhāvinī.76.maṇimañjū.pa.148.pubbapadeuttarapadalopo.]
[႐ူပါဝစရ+အဝစရ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁၁၅။ (၂) ႐ူပဘဝ+အဝစရ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇။ ဝိဘာဝိနီ။၇၆။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၄၈။ (၃) ႐ူပတဏွာ+အဝစရ။ မူလဋီ၊၁။၅၅။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁၁၅။ ဝိဘာဝိနီ။၇၆။ မဏိမၪၨဴ။ပ။၁၄၈။ ပုဗၺပေဒဥတၱရပဒေလာေပါ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpāvacara: rūpāvacara(ti)
႐ူပါဝစရ(တိ)
«rūpa+avacara.rūpakkhandhasaṅkhātaṃ rūpaṃ ettha avacarati.paṭisaṃ,ṭṭha,1.217.rūpe avacarantīti rūpāvacarā.abhi,ṭṭha,1.92.mahāni,ṭṭha,14.(-paṭisaṃ,ṭṭha,1.269).rūpāvacara-sakkatapiṭaka.]
[႐ူပ+အဝစရ။ ႐ူပကၡႏၶသခၤါတံ ႐ူပံ ဧတၳ အဝစရတိ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇။ ႐ူေပ အဝစရႏၲီတိ ႐ူပါဝစရာ။ အဘိ၊႒၊၁။၉၂။ မဟာနိ၊႒၊၁၄။ (-ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၆၉)။ ႐ူပါဝစရ-သကၠတပိဋက။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
rūpāvacara:s.avacara
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rūpāvacara:[(rūpa + avacara),adj.] belonging to the world of form.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
rūpāvacara:sắc giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpāvacara:႐ူပါဝစရ(တိ)
[႐ူပ+အဝစရ။ ႐ူပကၡႏၶသခၤါတံ ႐ူပံ ဧတၳ အဝစရတိ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇။ ႐ူေပ အဝစရႏၲီတိ ႐ူပါဝစရာ။ အဘိ၊႒၊၁။၉၂။ မဟာနိ၊႒၊၁၄။ (-ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၆၉)။ ႐ူပါဝစရ-သကၠတပိဋက။]
(၁) ႐ုပ္တရား-႐ူပကၡႏၶာ-၏ ျဖစ္ရာဘုံ၊ ႐ူပါဝစရဘုံ။ (႐ူပ ၁၆-ဘုံ)။ (၂) ႐ူပဘုံ-႐ူပါဝစရဘုံ-၌-က်င္လည္-ျဖစ္-တတ္ေသာ တရား။ ႐ူပါဝစရတရား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpāvacara:႐ူပါဝစရ(တိ)
[႐ူပါဝစရ+အဝစရ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁၁၅။ (၂) ႐ူပဘဝ+အဝစရ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇။ ဝိဘာဝိနီ။၇၆။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၄၈။ (၃) ႐ူပတဏွာ+အဝစရ။ မူလဋီ၊၁။၅၅။ ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁၁၅။ ဝိဘာဝိနီ။၇၆။ မဏိမၪၨဴ။ပ။၁၄၈။ ပုဗၺပေဒဥတၱရပဒေလာေပါ။]
(က) ႐ူပဘုံ-႐ူပဝစရဘုံ-၌-က်င္လည္-ျဖစ္-ရာ ျဖစ္ေသာ တရား။ (ဘုံ,စိတ္စသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpāvacara:႐ူပါဝစရ(တိ)
[႐ူပဘဝ+အဝစရ]
႐ူပဘုံ-႐ူပဝစရဘုံ-၌(ပဋိသေႏၶကို)ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ (စိတ္,သမာဓိစသည့္တရား)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpāvacara:႐ူပါဝစရ(တိ)
[႐ူပါဝစရ+ဏ]
(၁) ႐ူပါဝစရစိတ္ႏွင့္-ယွဉ္-တကြျဖစ္-ေသာ။ (၂) ႐ူပဘုံ-႐ူပါဝစရဘုံ-၌ျဖစ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpāvacara:႐ူပါဝစရ(န)
[႐ူပါဝစရ+စ်ာန။ ေနာက္ပုဒ္ေခ်။]
႐ူပါဝစရစ်ာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rūpāvacara:႐ူပါဝစရ (တိ) (႐ူပ+အဝစရ)
႐ူပဘံု၌ က်င္လည္သည္။ ႐ူပတဏွာ၏ က်င္လည္ရာ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,