Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rūḷha,(Rūhati的【過分】) 生長,登上,痊愈。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūḷha: rūḷha(ti)
႐ူဠႇ(တိ)
«rūha+ta.rūḍha-saṃ.prā.addhamāgadhī.sakkata ca 3-bhāsāca ]]rū]]hu dīgha rhi pāḷimū rū-caso saddā yuea rassa ruḷha-hu rhi.]
[႐ူဟ+တ။ ႐ူဎ-သံ။ ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။ သကၠတ စသည့္ ၃-ဘာသာစလုံး "႐ူ"ဟု ဒီဃႏွင့္ ရွိေသာ္လည္း ပါဠိမူ ႐ူ-စေသာ သဒၵါက်မ္းမ်ားကို ေထာက္၍ ရႆႏွင့္ ႐ုဠႇ-ဟု ပါဌ္မွန္ရွိသင့္သည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rūḷha:[pp.of rūhati] grew; ascended; healed (a wound).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rūḷha,2 at Miln.217 & 218 is a by-form of ruddha,pp.of rundhati (rumbhati) to obstruct; thus meaning “obstructed,difficult” (of a road,together with lugga palugga).Kern,Toev.s.v.trsls (as rūḷha1) by “overgrown.” (Page 575)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rūḷha,1 [pp.of rohati; of ruh Sk.rūḍha] 1.grown Sn.20 (°tiṇa).-- 2.(see rūhati) healed up Miln.291 (°vaṇa one whose wound has healed):cp.rūhanā.(Page 575)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RŪḶHA:[pp] của rūhati
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūḷha:႐ူဠႇ(တိ)
[႐ူဟ+တ။ ႐ူဎ-သံ။ ျပာ။ အဒၶမာဂဓီ။ သကၠတ စသည့္ ၃-ဘာသာစလုံး "႐ူ"ဟု ဒီဃႏွင့္ ရွိေသာ္လည္း ပါဠိမူ ႐ူ-စေသာ သဒၵါက်မ္းမ်ားကို ေထာက္၍ ရႆႏွင့္ ႐ုဠႇ-ဟု ပါဌ္မွန္ရွိသင့္သည္။]
႐ုဠႇ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rūḷha:႐ူဠႇ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√႐ုဟ္+တ)
တင္အပ္သည္။ တက္လာသည္။ ထင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,