Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rāji:m.[〃] 列,線.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rāji,【陰】 (一)排,線,行列,意見不合。(p266)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rāji,【陰】(一)排,線,行列,意見不合。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rāji: rāji(thī)
ရာဇိ(ထီ)
«rāja+i.rū.679.,ṭī.539.ṇvādi.7.rājatīti rāji.kappadduma..rāji-saṃ.rāi-prā,addhamāgadhī.]
[ရာဇ+ဣ။ ႐ူ။ ၆၇၉။ဓာန္၊ဋီ။၅၃၉။ ဏြာဒိ။၇။ရာဇတီတိ ရာဇိ။ ကပၸဒၵဳမ။။ ရာဇိ-သံ။ ရာဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rāji,(f.) a row; line; range; dissension.(aor.of rājati),shined.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rāji,2 [fr.rāga?] dissension,quarrel,in phrase saṅgha° (+saṅghabheda) Vin.II,203 (quoted at VbhA.428); IV,217.(Page 570)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rāji,1 [cp.Sk.rāji] a streak,line,row Sn.p.107 (nīla-vana° =dark line of trees,expld as nīla-vana rukkha-panti SnA 451); Vv 644 (nabhyo sata-rāji-cittita “coloured with 100 streaks”; VvA=lekhā); 646 (veḷuriya°); pabbata° a mountain range J.II,417; dīgha° (adj.) of long lineage PvA.68; dvaṅgula° a band 2 inches broad Dāvs.V,49; roma° a row of hair (on the body) J.V,430.(Page 570)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
rāji:A streak,line,row
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RĀJI:[f] một hàng,một đuờng gạch,một lằn,sự phân tranh,mối bất hòa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rāji:ရာဇိ(ထီ)
[ရာဇ+ဣ။ ႐ူ။ ၆၇၉။ဓာန္၊ဋီ။၅၃၉။ ဏြာဒိ။၇။ရာဇတီတိ ရာဇိ။ ကပၸဒၵဳမ။။ ရာဇိ-သံ။ ရာဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အက္ေၾကာင္း၊ ကြဲေၾကာင္း။ (၂) (ေတာ) စု-အုပ္-အေပါင္း။ (၃) (ေတာ) ေရး-တန္း-အစဉ္အတန္း။ (၄) (လည္ပင္း)အရစ္၊ အေရး။ (၅) အေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္း။ (ျငင္းခုံျခင္း၊ ျငင္းခုံမႈ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rāji:ရာဇိ (ဣ) (√ရဇ္+ဏိ)
အေရး။ အေၾကာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,