Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rājahaṃsa: rājahaṃsa(pu)
ရာဇဟံသ(ပု)
«rāja+haṃsa.haṃsānaṃ rājā seṭṭhattā rājahaṃso.cañcu-caraṇa-lohita-setavaṇṇahaṃso.kappadduma.haṃsānaṃ rājā rājahaṃso.rū.351.nirutti.345.rājahaṃsa-saṃ.]
[ရာဇ+ဟံသ။ ဟံသာနံ ရာဇာ ေသ႒တၱာ ရာဇဟံေသာ။ စၪၥဳ-စရဏ-ေလာဟိတ-ေသတဝဏၰဟံေသာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဟံသာနံ ရာဇာ ရာဇဟံေသာ။ ႐ူ။၃၅၁။ နိ႐ုတၱိ။၃၄၅။ ရာဇဟံသ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rājahaṃsa:[m.] royal swan (whose beak and feet are red.) rājāṅgaṇa :[(rāja + āṅgaṇa),nt.] the courtyard of a palace.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RĀJAHAṂSA:[m] hoàng hạc (con hạc có chân và mỏ màu đỏ)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rājahaṃsa:ရာဇဟံသ(ပု)
[ရာဇ+ဟံသ။ ဟံသာနံ ရာဇာ ေသ႒တၱာ ရာဇဟံေသာ။ စၪၥဳ-စရဏ-ေလာဟိတ-ေသတဝဏၰဟံေသာ။ ကပၸဒၵဳမ။ ဟံသာနံ ရာဇာ ရာဇဟံေသာ။ ႐ူ။၃၅၁။ နိ႐ုတၱိ။၃၄၅။ ရာဇဟံသ-သံ။]
ဟသၤာမင္း (ႏႈတ္သီး,ေျခေထာက္နီ၍ ကိုယ္လုံးျဖဴေသာ ဘဲငန္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rājahaṃsa:ရာဇ-ဟံသ (ပ)
ကိုယ္လံုးျဖဴ၍ ႏႈတ္သီးေျခေထာက္နီေသာ ဟသၤာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,