Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
purohita:m.[〃 puras ②-hita<dhā の pp.] 輔相,帝師,司祭.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Purohita,【陽】 國師(司祭官)。(p233)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Purohita,【陽】 國王的宗教顧問。(p231)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Purohita,【陽】國王的宗教顧問(國師、司祭官)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
purohita:[m.] a king's religious adviser.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Purohita,[purah+pp.of dhā,ch.Vedic purohita] 1.placed in front,i.e.foremost or at the top,in phrase devā Inda-purohitā the gods with Inda at their head J.VI,127 (=Indaṁ pure-cārikaṁ katvā C.).-- 2.the king’s headpriest (brahmanic),or domestic chaplain,acting at the same time as a sort of Prime Minister D.I,138; J.I,210; V,127 (his wife as brāhmaṇī); Pug.56 (brāhmaṇa p.); Miln.241,343 (dhamma-nagare p.); PvA.74.(Page 470)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PUROHITA:[m] quân sư về nghi lễ cho vua
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
purohita:vị quan tế tự,quan tư? tế
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
purohita:ပုေရာ-ဟိတ (ပ)
တိုင္းျပည္၏အက်ဳးိစီးပြားကို ေရွ႕သြားျပဳေသာ မင္းဆရာပုဏၰား။ ပုေရာဟိတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
purohita:ပုေရာ-ဟိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပုရသ္√ဓာ+ကၱ)
ေရွ႕၌တည္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,