Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
purisa:m.[Sk.puruṣa] 人,男,男子,丈夫,人間,神我.cf.posa.-āsabha 人牡牛.-ājañña,ājānīya 人良馬.-āda 食人鬼.-indriya 男根.-uttama 最勝人,上人.-usabha 人牡牛.-kathā 男子論.-kāra 男らしさ,勇猛.-khaluṅka 未調人,人未調馬.-gutti 監視人.-thāma 人間のカ,丈夫の勢.-damma-sārathi 調御丈夫,丈夫調御者.-dosa 人の過失.-dhorayha 人間の忍耐.-parakkama 人間の努力,丈夫の勇猛.-puggala 男子.-bhāva 男性.-bhāva-dasaka 男性十法.-medha 人祠,献人祭.-rūpa 男の姿.-liṅga 男の相.-viriya 丈夫の精進.-visesa 人の差別.-vyañjana 男根,男の標徴.-sadassa 人良馬,人中良馬.-sīlasamācāra 士夫の戒正行.-sīha 人師子.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Purisa,【陽】 雄,男人。 ~kāra,【陽】 男子氣概。 ~thāma,【陽】 像男人的力量。 ~damma,【陽】 被訓練的人,被改變的人。 ~dammasārathī,【陽】 要被抑制的男人的教練。 ~parakkama,【陽】 像男人的努力。~medha,【陽】 人祭(精明地提拔及鼓勵官員)。 ~liṅga,~vyañjana,【中】男性的器官。 ~ājaṇḍa,【陽】 顯著的男人。 ~sādaka,【陽】 食人者。~sādhama,【陽】 壞男人。 ~sindriya,【中】 男根,男子氣。 ~suttama,【陽】 最崇高的男人。(p230)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Purisa,【陽】雄,男人。purisakāra,【陽】男子氣概。purisathāma,【陽】像男人的力量。purisadamma,【陽】被訓練的人,被改變的人。purisadammasārathī,【陽】被調禦的男人的教練。So vuccati yoggācariyānaṁ anuttaro purisadammasārathīti.(他被稱為「諸調禦者的無上調禦人」)。purisaparakkama,【陽】像男人的努力。purisapuggala,【陽】男的補伽羅。purisamedha,【陽】人祭(精明地提拔及鼓勵官員)。purisaliṅga,purisavyañjana,【中】男性的性器官。purisājañña(purisa+jañña純粹的﹑貴族的),優秀的人。purisājaṇḍa,【陽】顯著的男人。purisasādaka,【陽】食人者。purisādhama,【陽】壞男人。purisindriya,【中】男根,男子氣。purisuttama,【陽】舉世無雙的人,最崇高的男人。Dhp.v.193.︰“Dullabho purisājañño,na so sabbattha jāyati.Yattha so jāyatī dhīro,taṁ kulaṁ sukhamedhatī”ti.(聖人極難得,彼非隨處生;智者所生處,家族鹹蒙慶。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
purisa:[m.] a male; a man.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Purisa,[according to Geiger,Gr.§ 303 the base is *pūrṣa,from which the Vedic form puruṣa,and the Prk.-P.form purisa.The further contraction *pussa *possa yielded posa (q.v.).From the Prk.form puliśa (Māgadhī) we get pulla] man (as representative of the male sex,contrasted to itthi woman,e.g.at A.III,209; IV,197; J.I,90; V,72; PvA.51).Definitions of the C.are “puriso nāma manussa-puriso na yakkho na peto etc.” (i.e.man kat) e)coxήn) Vin.IV,269 (the same expln for purisa-puggala at Vin.IV,214); “seṭṭh’aṭṭhena puri setī ti puriso ti satto vuccati” VvA.42 -- 1.man D.I,61 (p.kassaka “free man”); II,13; S.I,225; A.I,28,126; II,115; III,156; Sn.102,112,316,740,806 and passim; Dh.117,152,248; Nd1 124; PvA.3,4,165,187; VvA.13 (majjhima°,paṭhama°,as t.t.g.?).uttama° S.II,278; III,61,166; IV,380; It.97; mahā° S.V,158; A.II,35; III,223; IV,229 (see also under mahā); sappurisa (q.v.).Var.epithets of the Buddha e.g.at S.I.28 sq.-- Kāpurisa a contemptible man; kimpurisa a wild man of the woods (“whatever man”),f.kimpurisī J.V,215.--purisa as “a man,some one,somebody” as character or hero in var.similes,e.g.aṅgārakāsuyaṁ khipanaka° Vism.489; asucimhi patita Vism.465; āgantuka° VbhA.23; dubbala Vism.533; papāte patanto VbhA.23 (cannot be a help to others; similarly with patita at VbhA.170=Vism.559); bhikkhusaṅghaṁ disvā Vism.333; maṇḍapa-lagga Vism.339 sq.; lakuṇṭaka-pāda & dīghapāda VbhA.26; cp.the foll.:of a man pleasing the king VbhA.442 sq.; a man wishing to perform a long journey in one day Vism.244; a man breathing when exhausted Vism.274.Frequently elsewhere.-- 2.an attendant,servant,waiter Vin.II,297; D.I,60 (dāsa+),72 (id.); J.I,385 (dāsa°); VI,462.Cp.porisa,posa. --atthika one who seeks a servant Vin.II,297.--anta= purisādhama Sn.664 (anta=Sk.antya; SnA.479 explns by antimapurisa).--antaragatā touched by a man (lit.gone in by ...),a woman who has sexual intercourse,a woman in intercourse with a man D.I,166 (cp.Dial.I.228); M.I,77; A.I,295; II,206; Vin.IV,322; Pug.55 (=he does not accept food,lest their intercourse should be broken:rati antarāyo hoti PugA 231); DA.I,79 (=itthi,as opp.to kumārikā).Cp.pumaṁ gata,J.V,154.--allu (& ālu) N.of certain monstrous beings,living in the wilderness J.V,416 (=vaḷavā-mukhayakkhinī,a y.with the face of a mare),418; VI,537 (°ālu=vaḷavā-m.-pekkhī C.).--ājañña “a noble steed of a man,” a thorough-bred or remarkable man S.III,91; A.V,325 sq.,Sn.544; Dh.193; as --ājāneyya at DhA.I,310; --ājāniya at A.I,290; II,115; IV,397 sq.; V,324.--āda a bad man (“man-eater”) a wild man,cannibal J.V,25 (cp.puruṣāda Jtm 3141); °ādaka J.V,30.--ādhama a wicked man Dh.78; J.V,268.--indriya male faculty,masculinity S.V,204; A.IV,57; Dhs.634,715,839,972; Vism.447,492.--uttama “the highest of men,” an excellent man A.V,16,325 sq.; Sn.544; Dh.78; DhA.II,188.--usabha (purisusabha) “a bull of a man,” a very strong man Vin.III,39.--kathā talk about men D.I,8.--kāra manliness D.I,53 (cp.DA.I,161); Miln.96.--thāma manly strength D.I,53; S.II,28; A.II,118; IV,190.--dammasārathi guide of men who have to be restrained,Ep.of the Buddha [cp.BSk.puruṣa-damyasārathi Divy 54 and passim] S.II,69; A.I,168,207; II,56,112,147; Sn.p.103 (=vicitrehi vinayan’ûpāyehi purisadamme sāretī ti SnA 443); It.79; Pug.57; Vism.207; ThA.178.--dosā (pl.) faults or defects in a man; eight are discussed in detail at A.IV,190 sq.; Ps.I,130; eighteen at J.VI,542,548.--dhorayha a human beast of burden S.I,29.--parakkama manly energy D.I,53; S.II,28.--puggala a man,a human character D.III,5,227 (eight); S.I,220 (8); II,69,82,206; IV,272 sq.= It.88 (8) (expld at Vism.219); A.I,32,130,173,189; II,34,56; III,36,349; IV,407 (8); V,139,183 (8),330 (8); Vin.IV,212 sq.(=male); VbhA.497; --bhava state of being a man,manhood,virility J.III,124; Dhs.634,415,839; PvA.63.--bhūmi man’s stage,as “eight stages of a prophet’s existence” (Dial.I.72) at D.I,54,in detail at DA.I,162,163.--medha man-sacrifice,human sacrifice S.I,76; A.II,42; IV,151; It.21; Sn.303.--yugāni (pl.) (4) pairs of men S.IV,272 sq.; A.I,208; II,34,56; III,36; IV,407; V,330; D.III,5,227; It.88; in verse Vv 4421; expld Vism.219 (see under yuga).--lakkhaṇa (lucky) marks on a man D.I,9.--linga (see also pullinga) a man’s characteristic,membrum virile Vin.III,35; Dhs.634,715,839; Tikp 50; Vism.184.--viriya manly vigour S.II,28.--vyañjana the membrum virile (=°linga) Vin.II,269.(Page 469)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PURISA:[m] con đực,người nam --kāra [m] sự làm người nam --thāma [m] sức lực người nam --dhamma [m] pháp làm người hay là người đang được sửa đổi --dammasārathī [m] sự tế độ hay sự hướng dẫn những người hữu duyên --parakkāma [m] sự cố gắng của người nam --medha [m] sự hy sinh của loài người --linga,--vyañjana [nt] bộ sinh dục người nam (dương vật) --ājañña [m] người phi thường --ādaka [m] người ăn thịt người --ādhama [m] người ác --sindriya [nt] nam căn,nam tính --suttama [m] sự cao cả nhất của con người
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
purisa:người nam,đàn ông
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
purisa:ပုရိသ (ပ)
ေယာက်္ား။ လူေယာက်္ား။ အဖို။ ကိုယ္ေစာင့္နတ္။ ပုန္းညက္ပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,