Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
purima:a.[〃pura ② の最上級] 前の,古き,最初の.-koṭi 前際.-pāda 前足.-yāma 初夜,初更.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Purima,【形】 先前的,比較早的。 ~jāti,【陰】 ~attabhāva,【陽】 前世,前生。 ~taraŋ,非常早,比較早的,更早的。(p230)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Purima,【形】先前的,比較早的。purimajāti,【陰】purimattabhāva,【陽】前世,前生。purimataraṁ,非常早,比較早的,更早的。purimā koṭi,本際(最初的邊際)。Purimā…koti na paññāyati bhavataṇhāya ‘ito pubbe bhavataṇhā nāhosi,atha pacchā sambhavī’ti,evā c’etaj…vuccati.Atha ca pana paññāyati ‘idappaccayā bhavataṇhā’ti.(「有愛」之最初邊際不可知而說:「從此以前無‘有愛’,(從此)以後有(有愛)之生起。」然而,可知:「由此緣有‘有愛’。」‘有愛’即對生存之執取。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
purima:[adj.] former; earlier.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Purima,(adj.) [compar.-superl.formation fr.*pura,cp.Sk.purima] preceding,former,earlier,before (opp.pacchima) D.I,179; Sn.773,791,1011; Nd1 91; J.I,110; SnA 149 (°dhura); PvA.1,26.In sequence p.majjhima pacchima; past,present,future (or first,second,last) D.I,239 sq.; DA.I,45 sq.and passim.-- purimatara =purima J.I,345 (°divase the day before). --attabhāva a former existence VvA.78; PvA.83,103,119.--jāti a previous birth PvA.45,62,79,90.(Page 469)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PURIMA:[a] trước,cựu,trước hết --jāti [f] --ttabhāva [m] tiền kiếp --taraṃ sớm quá,sớm hơn hết
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
purima:trước,trước đó,phần trước
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
purima:ပုရိမ (တိ)
ေရွး၌ျဖစ္သည္။
ပုရိမံ၊ ေရွးဦးစြာ။ ပုရိမာ ဒိသာ၊ အေရွ႕အရပ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,