Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
purekkhāra:m.[= purakkhāra] 尊敬,重視.-mada 尊敬憍.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Purekkhāra,【陽】 放在前面,尊敬,熱愛。(p231)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Purekkhāra,【陽】放在前面,尊敬,熱愛。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
purekkhāra:[m.] putting in front; honour; devotion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Purekkhāra,[for purakkhāra,puraḥ+kṛ,see pure] deference,devotion,honour; usually --° (adj.) devoted to,honouring D.I,115; Vin.III,130; IV,2,277; Nd1 73,214; Dh.73 (=parivāra DhA.II,77); Vv 3414 (attha°= hitesin VvA.152); VbhA.466 (°mada); VvA.72.(Page 470)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PUREKKHĀRA:[m] để phía trước,tôn kính,sùng bái
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
purekkhāra:sự tôn vinh
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
purekkhāra:ပုေရကၡာရ (ပ)
ေရွ႕သြားျပဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,