Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Purejāta,【形】 提前出生的。(p231)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Purejāta,【形】前生的。前生緣(Purejātapaccayo)《發趣論》(Paṭṭhāna)(CS:p.1.7):「前生緣(Purejātapaccayo):1.~5 是眼(、耳、鼻、舌、身)處是依眼(、耳、鼻、舌、身)識界及其(意識界)諸法之前生緣為緣。6.~10 色(、聲、香、味、觸)處是依眼(、耳、鼻、舌、身)識界及其相應諸法之前生緣為緣。11.色處、聲處、香處、味處、所觸處依意界及其相應諸法之前生緣為緣。凡依止於某色而意界及意識界轉者,其色依意界及其相應法之前生緣為緣,而於意識界及其相應之諸法,有時依前生緣為緣,有時不依(指無色界)前生緣為緣。」
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
purejāta:[adj.] born beforehand.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
purejāta:tiền sanh,sự sanh trước
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
purejāta:ပုေရ-ဇာတ (တိ)
ေရွးဦးစြာျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,