Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
purāṇa:a.n.[〃] 昔の,以前の,古き,旧; 古伝,古話.cf.porāṇa.-añjasa 古径.-kamma 先業,故業.-cīvara 故衣.-dutiyikā 故ニ,故の妻,旧妻.-nagara 古城.-magga 古道.-vedanā 古き苦痛,古受.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Purāṇa,【形】 遠古的,舊的,穿舊的,用過的,先前的。 ~dutiyikā,【陰】前妻。 ~sālohita,【形】 前血親。(p230)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Purāṇa,【形】遠古的,舊的,穿舊的,用過的,先前的。purāṇadutiyikā,【陰】前妻(本二,故二)。purāṇasālohita,【形】前血親。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
purāṇa:[adj.] ancient; old; worn out; used; former.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Purāṇa,(adj.) [Venic purāṇa,fr.*per,cp.Sk.parut in former years,Gr.pέrusi=Lith.pernai,Goth.fairneis,Ohg.firni=Ger.firn (last year’s snow),forn formerly,ferro far] 1.ancient,past Sn.312,944 (=Nd1 428 atītaṁ,opp.nava=paccuppannaṁ); Dh.156 (=pubbe katāni C.); with ref.to former births or previous existences:p.kammaṁ S.II,64=Nd1 437=Nd2 680 Q.2; puññaṁ S.I,92.-- 2.old (of age),worn out,used (opp.nava recent) D.I,224 (bandhanaṁ,opp.navaṁ); Vin.II,123 (udakaṁ p.°ṁ stale water); S.II,106 (magga); Sn.1 (tacaṁ); J.II,114 (f.purāṇī,of an old bow string,applied jokingly to a former wife); IV,201 (°paṇṇa old leaf,opp.nava); V,202 (a° not old,of years); VI,45 (apurāṇaṁ adv.recently); VbhA.363 (udaka stale water).‹-› 3.former,late,old in cpds.as °dutiyikā the former wife (of a bhikkhu) Vin.I,18,96; IV,263; S.I,200; Ud.5; J.I,210; °rājorodhā former lady of the harem Vin.IV,261; °sālohita former blood-relation Sn.p.91; Ud.7; DhA.II,210.Cp.porāṇa.(Page 469)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PURĀṆA:[a] xưa,cũ,già,hao mòn,đã dùng xài,trước kia --dutiyikā [f] vợ trước kia --sālohita 3 bà con cùng máu thịt trước kia
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
purāṇa:cũ kỹ,xưa rồi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
purāṇa:ပုရာဏ (န)
အေဟာင္းျဖစ္ေသာ ကံ။ ဗုဒၶဝင္ အာစရိယဝင္ အစရွိေသာ ပုရာဏ္တစ္ဆယ့္ရွစ္က်မ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
purāṇa:ပုရာဏ (တိ) (ပုရာ+န)
ေရွး၌ျဖစ္ေသာ။ ေရွးအဖို႔ျဖစ္ေသာ။ ေဟာင္းေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,