Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
puggala:m.[Sk.pudgala] 人,士,士夫,個人,補特伽羅.-ānādariya 人軽侮.-ñū 人を知れる.-paññatti 人施設.-paroparaññū 人の勝劣を知る.-vādin 補特伽羅論者.-vemattata 人種々.-saṅgaha 人聚.-sammukhatā 人現前.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Puggala,【陽】 個體,人。 ~paññatti,【陰】 《人施設論》論藏第四部。 ~lika,【形】 個人的,個體的。(p228)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Puggala,(梵pudgala),【陽】個體(individual),人(person,man;saṅgha或parisā的反義詞),補伽羅(character,soul(=attan))。puggalañū,知人(knowing individuals)。parapuggala,他人(another man)。purisapuggala,個人(individual man,being,person)。Vism.310.:“pun ti vuccati nirayo,tasmiŋ galantī ti puggalā”(由於地獄之義的「補」(pun)及墮於彼處(地獄)之義的「伽羅」(galanti)而成為補伽羅(人)。)。補伽羅(puggala﹐梵語 pudgala補特伽羅),《一切經音義》卷第十六(T54.406.2)︰「富伽羅(梵語此譯為「數取趣」也,數數於三界中往來也,或雲「補特迦羅」也)。」。雖然有以上的定義,稱作「四雙八輩」(cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā初果向、初果,乃至阿羅漢向、阿羅漢)的聖者,尚以「補伽羅」為名。puggalaparoparaññū﹐觀察眾人,知人勝劣,知人勝如(AA.7.64./IV,57-8.)︰puggalaparoparaññū hotīti evaṁ bhikkhu puggalānaṁ paroparaṁ tikkhamudubhāvaṁ jānanasamattho nāma hoti.(知人勝劣︰如是比丘識別眾人高低、利鈍。)。aṭṭha ca puggaladhammaddasā(‹ puggala-dhamma-(d)dasa,m.Nom.pl.dasa ‹ dis/das,a.看見的(人))﹐八輩(八個ㄍㄜˋ)見法之人。cattāri purisayugāni aṭṭha purisapuggalā,四雙八輩(須陀洹道及須陀洹果,向斯陀含道及斯陀含果,向阿那含道及阿那含果,向阿羅漢道及阿羅漢果)。
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
puggala:'individual','person',as well as the synonyms:personality,individuality,being (satta),self (attā),etc.,in short all terms designating a personal entity,hence also:I,you,he,man,god,etc.,all these,according to Buddhism,are mere names for certain combinations of material and mental processes,and apart from them they have no real existence.They are to be considered as mere 'conventional modes of expression' (vohāra-vacana),and on that level they may be used,and are so used in the Sutta texts,if taken "without misapprehending them" (s.quote from D.9 under paramattha).With such tacit reservations,the term puggala occurs quite frequently in the Suttas

In the ultimate sense (paramattha,q.v.),however,there exist only ever-changing physical and mental phenomena,flashing up and dying every moment.- Kath.,in its first section,discusses the question whether "in the absolute sense,any personality (puggala) can be found" (s.Guide,pp.62ff).- See paramatthaanattā
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
puggala:[m.] an individual; a person.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Puggala,[cp.Class.Sk.pudgala,etym.connected with puṁs,although the fantastic expln of native Commentators refers it to puṁ “a hell” and gal; so at Vism.310:“pun ti vuccati nirayo,tasmiṁ galantī ti puggalā”] 1.an individual,as opposed to a group (saṅgha or parisā),person,man; in later philosophical (Abhidhamma) literature=character,soul (=attan).‹-› D.I,176; M.III,58; S.I,93 sq.; III,25; A.I,8,197; II,126 sq.; Sn.544,685; Dh.344; Ps.I,180 sq.; II,1 sq.,52; Pv.II,325 (cp.PvA.88); II,97; PvA.40,132.-- pl.puggalā people VvA.86 (=sattā),149.-- para-puggala another man D.I,213; S.II,121; V,265; Vism.409.--purisa-puggala individual man,being,person S.II,206; IV,307; A.I,173=M.II,217.Characterised as an individual in var.ways,e.g.as agga° Sdhp.92,558; abhabba° J.I,106; ariya° Vin.V,117; asura-parivāra° A.II,91; kodhagaru° A.II,46; gūtha°,puppha° madhubhāṇī° A.I,128; dakkhiṇeyya° VvA.5; diṭṭhisampanna° A.I,26 sq.; III,439 sq.; IV,136; nibbiriya kusīta° J.IV,131; pāsāṇalekh’ûpama° etc.A.I,283; valāhak’ûpama A.II,102 sq.; saddha,asaddha Ps.I,121; II,33; sivāthik’upama A.III,268; suppameyya etc.A.I,266 sq.[a]sevitabba A.IV,365; V,102,247,281; hīna majjhima paṇīta S.II,154.-- Groups of characters:(2) A.I,76,87; (3) gilān’ûpama etc.A.I,121 sq.; avuṭṭhika-sama padesa-vassin,sabbatth’âbhivassin It.64 sq.; satthar,sāvaka,sekha It.78; sekha asekha n’eva-sekha-nāsekha D.III,218; (4) D.III,232,233; S.I,93; J.IV,131; (5) Nett 191; (6) rāga-carita,dosa°,moha°,saddhā°,buddha°,vitakka° Vism.102; (7) ubhato-bhāga-vimutta,paññāvimutta etc.D.III,105; (8) A.III,212; S.V,343 (19) Nett 190; (26) Nett 189,190.-- See also paṭipuggala.‹-› 2.(in general) being,creature Miln.310 (including Petas & animals). --ñū knowing individuals D.III,252,283. --paññatti descriptions of persons,classification of individuals D.III,105 (cp.Dial.III,101); also N.of one of the canonical books of the Abhidhamma-piṭaka.--vemattatā difference between individuals S.II,21; V,200; Sn.p.102 (=°nānatta SnA 436).(Page 463)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PUGGALA:[m] nhân vật,cá nhân --paññatti [f] sự chỉ định mỗi nhân vật,sự phân hạng về nhân loại --lika [a] thuộc về cá nhân
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
puggala:(idaṃ yebhuyyikaṃ) hạng người
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
puggala:ပုဂၢလ (ပ)
ပုဂၢိဳလ္။သတၱဝါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,