Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
Puṇṇa:m.[BSk.Pūrṇa] ① 富楼那 [アパランタを教化した比丘] .② = Puṇṇa-Mantāniputta [BSk.Pūrṇa Maitrāyanīputra] 富楼那弥多羅尼子,満慈子,満願子 [説法第一の比丘].
パーリ語辞典 水野弘元著
puṇṇa:a.[pṝ の pp.,Sk.pūrṇa] 充ちた,充満した,満てる.-patta 満鉢,十分の贈物.-mā f.,-māsa m.,-māsī f.満月.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Puṇṇa,(pūrati 的【過分】),已滿,已完成。 ~ghaṭa,【陽】 已滿的大水罐。~canda,【陽】 滿月,望月,月圓。 ~patta,【中】 禮物。 ~māsī,~mī,【陰】 月圓日(農歷十五)。(p229)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Puṇṇa,(pūrati 的【過分】),已滿,已完成。puṇṇaghaṭa,【陽】已滿的大水罐。puṇṇacanda,【陽】滿月,望月,月圓。puṇṇapatta,【中】禮物。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
puṇṇa,(pp.of pūrati) full; complete.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Puṇṇa,[pp.of pṛ,Vedic pṛṇāti,Pass.pūryate,*pelē to fill; cp.Sk.prāṇa & pūrṇa=Av.p∂r∂na; Lith.pílnas; Lat.plēnus; Goth fulls=E.full=Ger voll] full,seldom by itself (only passage so far pannarase puṇṇāya puṇṇamāya rattiyā D.I,47=Sn.p.139).nor --° (only Sn.835 muttakarīsa°),usually in cpds.,and there mostly restricted to phrases relating to the full moon. --ghaṭa a full pitcher (for feeding the bhikkhus,as offering on festive days,cp.J.P.T.S.1884) DhA.I,147; KhA 118 (v.l.suvaṇṇaghaṭa); DA.I,140 (°paṭimaṇḍita ghara).--canda the full moon J.I,149,267; V,215.--patta a full bowl (as gift,°ṁ deti to give an ample gift) J.III,535.--baddha at Miln.191 should be read as °bhadda.--bala at DA.I,110 read puñña-bala.--bhadda worshipper of Puṇṇabhadda,perhaps a Yakkha (father of the Yakkha Harikesa) Nd1 92 (Vāsuvadeva,Baladeva,P.and Maṇibhadda,cp.p.89); Miln.191 (pisācā maṇibhaddā p.).--mā the full moon (night) D.I,47 (komudiyā cātumāsiniyā puṇṇāya puṇṇamāya rattiyā,cp.DA.I,140); Sn.p.139 (similar); M.III,21; J.V,215 (dve p-māyo); Vism.292 (puṇṇa-m-uposatha=puṇṇa-māuposatha),418 (Phagguṇa-puṇṇama-divase); VvA.66 (āsāḷhi p.); PvA.137 (id.); DA.I,140; DhA.III,461 (komudi).--māsa=°mā only in Loc.puṇṇamāse Vv 811 (=puṇṇa-māsiyaṁ sukka-pakkhe pannarasiyaṁ VvA.314; the similar pass.at VvA.321 reads,prob.by mistake,sukka-pakkha-pāṭiyaṁ:see pāṭī); J.V,215 (=puṇṇa candāya rattiyā C.).--māsī (f.; fr.°māsa)= mā J.I,86 (Phagguṇi p.); VvA.314; cp.BSk.pūrṇamāsī AvŚ I.182.(Page 465)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PUṆṆA:(pp của pūrati) đầy đủ --ghaṭa [m] một bình đầy --canda [m] trăng tròn,ngày rằm --patta [nt] một vật tặng --māsī,--mī [f] ngày rằm
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
puṇṇa:ပုဏၰ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ပုရ္+န)
ျပည့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,