Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
puñña:n.[Sk.puṇya] 福,善,福德,功徳.-atthika 福を求める.-āpekkha 福を望む.-ābhisaṅkhāra 福行.-ābhisanda 福の等流,福徳潤沢.-ūpacaya 福の積集.-kata 福をなせる.-kamma,-kiriyā 福業.-kiriya-vatthu 福業事.-kkhandha 功徳聚.-kkhaya-maraṇa 福尽死.-kkhetta 福田.-teja 福威力.-paṭipadā 福善への道.-phala 福果.-bhāgiya 福分.-mahatta 福の偉大.-mahī 功徳地.-vutthu 福事.-vepulla 福広大.-saṅkhāra 福行.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Puñña,【中】 福,功德,功績,正義。 ~kamma,【中】 福業(有功德的行動)。 ~kāma,【形】 想福的,想功德的。 ~kiriyā,【陰】 好行動,福業。 ~kkhandha,【陽】 福蘊(大量的功績)。 ~kkhaya,【陽】 福盡(功績的疲憊)。 ~tthika,【形】 想功績的。 ~pekkha,【形】 希望有功德的。 ~phala,【中】 福報,福果。 ~bhāga,【陽】 福份。 ~bhāgī,【形】有福份的。 ~vantu,【形】 有福的,有品德的。 ~ānubhāva,【陽】 福的力量。 ~abhisanda,【陽】 積福。(p228)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Puñña,【中】福,善,功德,功績,正義。puññakamma,【中】福業(有功德的行動)。puññakata(=katapuñña)﹐作福。puññakāma,【形】想福的,想功德的。puññakiriyā,【陰】好行動,福業。puññakkhandha,【陽】福蘊(大量的功績)。puññakkhaya,【陽】福盡(功績的疲憊)。puññatthika,【形】想功績的。puññapekkha,【形】希望有功德的。puññaphala,【中】福報,福果。puññabhāga,【陽】福份。Puññabhāgiyanti dibbe kāme patthetvā sucaritapāripūriyā devaloke nibbattassa attabhāvo puññabhāgiyo nāma,duccaritapāripūriyā apāye nibbattassa attabhāvo apuññabhāgiyo nāma.(順福分:已望天國,實踐善行,自體再生於天世間的順福分之名。非順福分:實踐惡行,自體已再生於惡趣順福分之名。)。puññabhāgī,【形】有福份的。puññabhisaṅkhāra﹐【陽】福行、善行。puññavantu,【形】有福的,有品德的。puññānubhāva,【陽】福的力量。puññabhisanda,【陽】積福。puññasampadā,【陰】功德財。A.9.10./IV,373.:九種補特伽羅者是世間無上福田(anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassa):Arahā,arahattāya paṭipanno,anāgāmī,anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno,sakadāgāmī,sakadāgāmiphala- sacchikiriyāya paṭipanno,sotāpanno,sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno,gotrabhū.(阿羅漢、向阿羅漢、不還者、向不還果之現證者、一來者、向一來果之現證者、預流者、向預流果之現證者、(改變凡夫成為聖人的)種姓者。) A.7.58./IV,89.︰Mā bhikkhave puññānaṁ bhāyittha,sukhass’etaṁ bhikkhave adhivacanaṁ,yad idaṁ puññānan ti.(諸比丘!你們不要怕諸褔,這是樂的同義語,這即是諸褔。) Aṭ.7.59./CS:pg.3.182.︰puññānīti yadidaṁ vacanaṁ,etaṁ sukhassa iṭṭhassa vipākassa adhivacanaṁ nāmaṁ.(褔︰這句話,是樂的、令人喜愛的果報的同義語。)
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Puñña:福;善;福德;功德{PS:puñña -- n.or nt [中性詞(格;位)]; puññānaṁ -- dat.[與格;(間接)受詞)] & gen.屬格; 例如 puññānaṁ vipāko 異熟(善果)報 [vipāko 異熟; puññāni -- acc..(直接)受格;(日譯)對格;目的格]; nom.[主格] & voc.[呼格]; 例如 sayaṁ katāni puññāni 自作福德[sayaṁ 自己的; katāni 行為的]}
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
puñña:merit,meritorious,is a popular term for kammically wholesome (kusala) action.Opposite terms:apuñña,'demerit'; pāpa,'bad','evil',The value of meritorious action is often stressed,e.g.,in the Treasure Store Sutta (s.Khp.Tr.),Dhp 18,118,122.- The Community of Holy Monks (ariya-Saṃgha),the third Refuge (s.ti-saraṇa),is said to be "the incomparable field of merit in the world" (anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa); s.anussati 3.The Arahats,however,having transcended all life-affirming and rebirth-producing actions,are said to be "beyond merit and demerit"; see Sn.520,547,636,790.- See foll.3 articles.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
puñña:[nt.] merit; righteousness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Puñña,(nt.) [cp.(late) Vedic puṇya favourable,good; etym.not clear,it may be dialectical.The word is expld by Dhammapāla as “santānaṁ punāti visodheti,” i.e.cleaning the continuation (of life) VvA.19,thus taken to pu.The expln is of course fanciful] merit,meritorious action,virtue.Always represented as foundation and condition of heavenly rebirth & a future blissful state,the enjoyment (& duration) of which depends on the amount of merit accumulated in a former existence.With ref.to this life there are esp.3 qualities contributing to merit,viz.,dāna,sīla & bhāvanā or liberality,good conduct & contemplation.These are the puñña-kiriya-vatthūni (see below).Another set of ten consists of these 3 and apaciti,veyyāvacca,patti-anuppadāna,abbhanumodanā,desanā,savana,diṭṭh’ujjuka-kamma.The opp.of puñña is either apuñña (D.III,119; S.I,114; II,82; A.I,154; III,412; Sdhp.54,75) or pāpa (Sn.520; Dh.39; Nett 96; PvA.5).The true Arahant is above both (Pv.II,615).See on term also Kvu trsl.201.-- (a) Passages (selected):D.III,58,120; M.I,404; II,191,199; S.I,72; II,82; IV,190; IV,190; V,53; A.I,151,155 sq.; III,412; Sn.427 sq.,547,569,790; Dh.18,116 sq.,196,220,267,331,412; Nd1 90; Pv 1.2; I,512; Pug.55; Vism.541 (puññānaṁ paccayo duvidhā); DhA.IV,34; PvA.6,8 30,69 sq.; Sdhp.4,19 sq.-- (b) Var.phrases & characterisations:Merit is represented as great (uḷāra DA.I,110; PvA.5; anappaka Pv.I,512) or little (paritta DA.I,110; appa S.II,229); as adj.(--°) mahā° S.I,191,opp.appa° M.II,5.puñña is defined at Nd1 90 as follows:“puññaṁ vuccati yaṁ kiñci tedhātukaṁ kusal’âbhisaṅkhāraṁ; apuññaṁ vuccati sabbaṁ akusalaṁ.“ It is defined as “dāna-sīl’--ādi-pabheda” & “sucaritaṁ kusala-kammaṁ” at VvA.19; considered as leading to future happiness:Vv 13; PvA.58; consisting mainly in dāna (dānamayaṁ p.) PvA.8,51,60,66,73,but also in vandana PvA.1.To do good= puññaṁ (puññāni) karoti D.I,137; S.IV,331; A.V,177; Pv.I,119; or pasavati S.I,182,213; A.I,89; II,3 sq.; III,244; V,249,282; PvA.121,cp.puññaṁ pasutaṁ Pv.I,512; VvA.289.Other phrases:°ṁ ākaṅkhati S.I,18,20; pavaḍḍhati S.I,33; corehi duharaṁ S.I,36; puññānaṁ vipāko A.IV,89; āgamo S.III,209 IV.349; opadhikaṁ S.I,233; It.78; purāṇaṁ & navaṁ S.I,92; sayaṁ katāni puññāni S.I,37; puññassa dhārā S.I,100; V,400.

--atthika desirous of merit Sn.487 sq.--ânubhāva the majesty of merit PvA.58.--âbhisaṅkhāra accumulation of merit D.III,217; S.II,82; Nd1 90,206,442; Vism.557 sq.,571; VbhA.142 sq.,166,184.--âbhisanda (+kusalâbhisanda) meritorious results A.II,54 sq.; III,51,337; IV,245.--assaya seat of merit DA.I,67.--iddhi the magic power of m.PvA.117.--kata one who has done a deed of m.A.II,32.--kamma good works,righteousness,merit S.I,97,143; DA.I,10; VvA.32; PvA.54,87; Sdhp.32.--kāma (adj.) desirous of doing good works S.V,462.--kiriyā a good or meritorious action S.I,87 (°kriyā),101; PvA.54; usually as °kiriyavatthu item of m.action (of which 3 are usually enumd:see above) D.III,218; A.IV,241; It.51; Nett 50,128.--kkhandha mass of merit (only as mahā°) S.V,400; A.III,337.--kkhaya decay (or waning of the effect) of merit D.I,18 (cp.āyukkhaya & DA.I,110).--kkhetta field of m.,Ep.of the Saṅgha or any holy personalities,doing good (lit.planting seeds of merit) to whom is a source of future compensation to the benefactor.Usually with adj.anuttara unsurpassed field of m.(see also saṅgha) D.III,5,227; M.I,446; III,80; S.I,167,220; V,343,363,382; A.I,244; II,34 sq.,56,113; III,158,248,279 sq.,387; IV,10 sq.,292; It.88; Sn.486; Vv 5031 (cp.VvA.216); Pv IV.133 (of a bhikkhu); Vism.220; VvA.286; PvA.1 (ariyasaṅgha),5 (Moggallāna),6 (arahanto),132,140,214 and passim.Cp.BSk.puṇyakṣetra Divy 63,395 (+udāra).--paṭipadā the meritorious path,path of m.A.I,168; Nett 96.--pasavana creation of m.PvA.31.--pekkha looking for merit (i.e.reward),intent upon m.S.I,167; Sn.463 sq.,487 sq.; Dh.108 (cp.DhA.II,234).--phala the fruit (or result) of m.action S.I,217; Pug.51; DhA.II,4; PvA.8,50,52.--bala the power of m.PvA.195.--bhāga taking part in meritorious action S.I,154.--bhāgiya having share in m.M.III,72 sq.; Nett 48.--maya=puñña J.IV,232 (°iddhi); cp.BSk.puñyamaya AvŚ I.183.(Page 464)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PUÑÑA:[nt] phước thiện,công đức --kamma [nt] hành động thiện --kāma [a] vui thích,việc lành --kiriyā [f] sự làm lành,sự hành thiện --kkhandha [m] hằng khối phước báu --kkhaya hết phước --tthika [a] vui thích,phước thiện --pekkha [a] mong mỏi làm điều thiện --phala [nt] quả báo của phước báu --bhāga [m] một phần phước báu --ghāgī [a] được phần phước báu --vantu [a] người có phước đức --ānubhāva [m] oai lực của phước báu --ābhisanda [m] tồn trữ phước báu,tạo nhiều phước thiện
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
puñña:phước báu công đức
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
puñña:ပုည (န)
ေကာင္းမႈ။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,