Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
posaka:a.m.,posikā f.[cf.poseti] 養育者; 養母.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Posaka,【形】 飼養的,有營養的,撫養的人。(p233)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Posaka,【形】飼養的,有營養的,撫養的人。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
posaka:[adj.] feeding; nourishing; one who brings up.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Posaka,(adj.) [fr.posa2] nourishing,feeding A.I,62,132= It.110 (āpādaka+); f.°ikā a nurse,a female attendant Vin.II,289 (āpādikā+).(Page 475)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
POSAKA:[a] sự nuôi dưỡng,sự cho ăn,người được nuôi dưỡng cho khôn lớn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
posaka:ေပါသက (တိ)
ေကၽြးေမြးတတ္ေသာ။ ေမြးျမဴတတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,